Εγκατάσταση και διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών ΑΠΙ σε κράτος-μέλος

10Γ.-(1) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του άρθρου 7, ΑΠΙ που συστάθηκε στη Δημοκρατία και, η οποία προτίθεται να ιδρύσει υποκατάστημα σε κράτος-μέλος γνωστοποιεί στην Κεντρική Τράπεζα -

(α)Το πρόγραμμα δραστηριοτήτων, στο οποίο αναγράφονται, μεταξύ άλλων, το είδος των εργασιών, τις οποίες σχεδιάζει να ασκήσει το υποκατάστημα και η οργανωτική του δομή·

(β)τη διεύθυνση του υποκαταστήματος στο εν λόγω κράτος-μέλος, από το οποίο είναι δυνατόν να ζητούνται έγγραφα·

(γ)τα ονόματα των μελλοντικών υπευθύνων για τη διεύθυνση του υποκαταστήματος·

(δ) τα ίδια κεφάλαια και το δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας του ΑΠΙ.

(2) Εφόσον η Κεντρική Τράπεζα δεν έχει λόγους να αμφιβάλλει για την επάρκεια της διοικητικής οργάνωσης ή της οικονομικής κατάστασης του εν λόγω ΑΠΙ, εντός χρονικού διαστήματος τριών μηνών από την ημερομηνία υποβολής της γνωστοποίησης του εδαφίου (1), ανακοινώνει στις αρμόδιες εποπτικές αρχές του κράτους-μέλους υποδοχής, τα στοιχεία και τις πληροφορίες σύμφωνα με το εδάφιο (1).

(3) Η ανακοίνωση από την Κεντρική Τράπεζα σύμφωνα με το εδάφιο (2) κοινοποιείται και στο εν λόγω ΑΠΙ εντός τριμήνου, όπως προβλέπεται στο εδάφιο (2).

(4) Σε περίπτωση, κατά την οποία η Κεντρική Τράπεζα αρνείται να ανακοινώσει  τα στοιχεία κατά το   εδάφιο(1) στην αρμόδια εποπτική αρχή του κράτους-μέλους υποδοχής, γνωστοποιεί στο ΑΠΙ τους λόγους της άρνησης  της εντός προθεσμίας τριών μηνών από την ημερομηνία υποβολής της γνωστοποίησης κατά το εδάφιο (1).

(5) Σε περίπτωση ΑΠΙ που προτίθεται να ασκήσει για πρώτη φορά τις δραστηριότητες της παρέχοντας υπηρεσίες διασυνοριακώς σε κράτος-μέλος χωρίς να ιδρύσει σ’ αυτό υποκατάστημα,  γνωστοποιεί στην Κεντρική Τράπεζα την πρόθεση της αυτή, προσδιορίζοντας συγχρόνως το κράτος-μέλος και τις δραστηριότητες που προτίθεται να ασκήσει.

(6) Η Κεντρική Τράπεζα κοινοποιεί προς τις αρμόδιες εποπτικές αρχές του κράτους-μέλους υποδοχής, τη γνωστοποίηση κατά το εδάφιο (5), εντός χρονικού διαστήματος ενός μηνός από την ημερομηνία παραλαβής της.

(7) Η Κεντρική Τράπεζα ενημερώνει την Επιτροπή και την ΕΑΤ για τον αριθμό και το είδος των περιπτώσεων για τις οποίες υπήρξαν απορριπτικές αποφάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (4) του παρόντος άρθρου ή της παραγράφου (δ) του εδαφίου (2) ή των εδαφίων (4) ή (5) του άρθρου 10Α  ή τις περιπτώσεις στις οποίες ελήφθησαν μέτρα σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (3) του άρθρου 10Δ.