Εγκατάσταση και διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών τράπεζας σε κράτος-μέλος

10Γ.-(1) Παρά τις διατάξεις του άρθρου 7, και τηρουμένων των εδαφίων (2), (3), (4), (5) και (6), τράπεζα που συστάθηκε στη Δημοκρατία και, η οποία προτίθεται να ιδρύσει υποκατάστημα σε κράτος-μέλος γνωστοποιεί στην Κεντρική Τράπεζα -

(α) Το πρόγραμμα δραστηριοτήτων, στο οποίο αναγράφονται, μεταξύ άλλων, το είδος των εργασιών, τις οποίες σχεδιάζει να ασκήσει το υποκατάστημα και η οργανωτική του δομή·

(β) τη διεύθυνση του υποκατα-στήματος στο εν λόγω κράτος-μέλος, από το οποίο είναι δυνατόν να ζητούνται έγγραφα·

(γ) τα ονόματα των υπευθύνων για τη διεύθυνση του υποκαταστήματος·

(δ) την κεφαλαιουχική βάση και το δείκτη κεφαλαιουχικής επάρκειας της τράπεζας:

(2) Εφόσον η Κεντρική Τράπεζα δεν έχει λόγους να αμφιβάλλει για την επάρκεια της διοικητικής οργάνωσης ή της οικονομικής κατάστασης της εν λόγω τράπεζας, εντός χρονικού διαστήματος τριών μηνών από την ημερομηνία υποβολής της γνωστοποίησης του εδαφίου (1), ανακοινώνει στις αρμόδιες εποπτικές αρχές του κράτους-μέλους υποδοχής, τα στοιχεία και τις πληροφορίες σύμφωνα με το εδάφιο (1).

(3) Η ανακοίνωση από την Κεντρική Τράπεζα σύμφωνα με το εδάφιο (2) κοινοποιείται και στην εν λόγω τράπεζα εντός τριμήνου, όπως προβλέπεται στο εδάφιο (2).

(4) Σε περίπτωση, κατά την οποία η Κεντρική Τράπεζα αρνείται να ανακοινώσει  τα στοιχεία κατά το   εδάφιο(1) στην αρμόδια εποπτική αρχή του κράτους-μέλους υποδοχής, γνωστοποιεί στην τράπεζα τους λόγους της άρνησης  της  εντός   προθεσμίας τριών μηνών από την ημερομηνία υποβολής της γνωστοποίησης κατά το εδάφιο (1).

(5) Σε περίπτωση τράπεζας που προτίθεται να ασκήσει για πρώτη φορά τις δραστηριότητες της παρέχοντας υπηρεσίες διασυνοριακώς σε κράτος-μέλος χωρίς να ιδρύσει σ’ αυτό υποκατάστημα,  γνωστοποιεί στην Κεντρική Τράπεζα την πρόθεση της αυτή, προσδιορίζοντας συγχρόνως το κράτος-μέλος και τις δραστηριότητες που προτίθεται να ασκήσει.

(6) Η Κεντρική Τράπεζα κοινοποιεί προς τις αρμόδιες εποπτικές αρχές του κράτους-μέλους υποδοχής, τη γνωστοποίηση κατά το εδάφιο (5), εντός χρονικού διαστήματος ενός μηνός από την ημερομηνία παραλαβής της.