Λήψη προληπτικών μέτρων

10Ε.-(1) Η Κεντρική Τράπεζα, προτού ακολουθήσει τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 10Δ, δύναται ως αρμόδια αρχή του κράτους-μέλους υποδοχής, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, να λαμβάνει τα αναγκαία προληπτικά μέτρα για την προστασία των συμφερόντων των καταθετών, των επενδυτών και άλλων προσώπων στα οποία παρέχονται υπηρεσίες και ενημερώνει το συντομότερο δυνατόν την Επιτροπή και τις αρμόδιες αρχές των  λοιπών εμπλεκόμενων κρατών-μελών για τα μέτρα αυτά.

(2) Τα μέτρα που λαμβάνει η Κεντρική Τράπεζα δυνάμει του εδαφίου (1) δύναται να τροποποιηθούν ή να καταργηθούν κατόπιν απόφασης της Επιτροπής η οποία διαβουλεύεται για το σκοπό αυτό με τις άλλες εμπλεκόμενες αρμόδιες αρχές.