Μέτρα μετά την ανάκληση άδειας λειτουργίας

10ΣΤ.-(1) Η Κεντρική Τράπεζα ως αρμόδια αρχή κράτους-μέλους υποδοχής, μόλις ενημερωθεί για την ανάκληση άδειας πιστωτικού ιδρύματος από την αρμόδια αρχή του κράτους-μέλους προέλευσης λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εμποδίσει το συγκεκριμένο πιστωτικό ίδρυμα να προβεί σε νέες πράξεις στο έδαφος της Δημοκρατίας και να διασφαλίσει τα συμφέροντα των καταθετών.

(2) Η Κεντρική Τράπεζα όταν ενεργεί ως η αρμόδια αρχή κράτους-μέλους προέλευσης ενημερώνει αμελλητί τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής σε περίπτωση ανάκλησης άδειας λειτουργίας ΑΠΙ που συστάθηκε στη Δημοκρατία.