Λήψη μέτρωνΛήψη μέτρων.

10ΣΤ. Η Κεντρική Τράπεζα, αφού ενημερωθεί για την ανάκληση άδειας τράπεζας από την αρμόδια εποπτική αρχή του κράτους-μέλους καταγωγής της τράπεζας άλλου κράτους μέλους λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εμποδίσει την ενδιαφερόμενη τράπεζα να προβεί σε νέες πράξεις στο έδαφος της Δημοκρατίας και να διασφαλίσει τα συμφέροντα των καταθετών.