Κοινοποίηση σε σχέση με υποκαταστήματα τρίτων χωρών και όροι πρόσβασης για τα πιστωτικά ιδρύματα στα οποία ανήκουν τα υποκαταστήματα τρίτων χωρών

10Ζ.-(1) Η Κεντρική Τράπεζα δεν εφαρμόζει επί των υποκαταστημάτων ΑΠΙ που έχουν την έδρα τους σε τρίτη χώρα, κατά την έναρξη ή κατά τη συνέχιση των δραστηριοτήτων τους, διατάξεις που οδηγούν σε ευνοϊκότερο καθεστώς από εκείνο στο οποίο υπόκεινται τα υποκαταστήματα πιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν την έδρα τους στην Ένωση.

(1Α) Η Κεντρική Τράπεζα απαιτεί από ΑΠΙ, τα οποία συνιστούν  υποκαταστήματα ιδρυμάτων που έχουν την έδρα τους σε τρίτη χώρα, να της υποβάλλουν έκθεση, τουλάχιστον ετησίως, με τις ακόλουθες πληροφορίες:

(α) Τα συνολικά στοιχεία του ενεργητικού που αντιστοιχούν στις δραστηριότητες του υποκαταστήματος το οποίο έχει λάβει άδεια λειτουργίας στη Δημοκρατία·

(β) πληροφορίες σχετικά με τα διαθέσιμα ρευστά στοιχεία του υποκαταστήματος, ιδίως τη διαθεσιμότητα των ρευστών στοιχείων σε νομίσματα των κρατών μελών·

(γ) τα ίδια κεφάλαια που είναι στη διάθεση του υποκαταστήματος·

(δ) τους μηχανισμούς προστασίας των καταθέσεων που είναι διαθέσιμοι στους καταθέτες στο υποκατάστημα·

(ε) τις ρυθμίσεις για τη διαχείριση των κινδύνων·

(στ) τις ρυθμίσεις διακυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένων των επικεφαλής των κρίσιμων λειτουργιών για τις δραστηριότητες του υποκαταστήματος·

(ζ) τα σχέδια ανάκαμψης που καλύπτουν το υποκατάστημα·

(η) οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που θεωρείται αναγκαία από την Κεντρική Τράπεζα για την ενδελεχή παρακολούθηση των δραστηριοτήτων του υποκαταστήματος.

(2)  Η Κεντρική Τράπεζα ενημερώνει την ΕΑΤ για τα εξής:

(α) Όλες τις άδειες λειτουργίας οι οποίες χορηγούνται σε ΑΠΙ τα οποία αποτελούν υποκαταστήματα ιδρυμάτων που έχουν την έδρα τους σε τρίτη χώρα, καθώς και κάθε μεταγενέστερη τροποποίηση των εν λόγω αδειών·

(β) τα συνολικά στοιχεία ενεργητικού και παθητικού των  ΑΠΙ τα οποία αποτελούν υποκαταστήματα ιδρυμάτων που έχουν την έδρα τους σε τρίτη χώρα, βάσει των περιοδικών εκθέσεων·

(γ) επωνυμία του ομίλου τρίτης χώρας στον οποίο ανήκει υποκατάστημα που έχει λάβει άδεια λειτουργίας.

(2Α) Η Κεντρική Τράπεζα συμμορφώνεται με το Άρθρο 47, παράγραφος 2α της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ, όταν εποπτεύει ΑΠΙ που συνιστούν υποκαταστήματα πιστωτικών ιδρυμάτων τα οποία έχουν την έδρα τους σε τρίτη χώρα ή όταν ενεργεί ως αρμόδια αρχή για ιδρύματα που αποτελούν μέρος του ίδιου ομίλου της εν λόγω τρίτης χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.