Υποκαταστήματα τραπεζών τρίτων χωρών

10Ζ.-(1) Δεν εφαρμόζονται επί των υποκαταστημάτων των τραπεζών που έχουν την έδρα τους σε τρίτη χώρα, όταν αυτά αναλαμβάνουν ή ασκούν τις δραστηριότητές τους, διατάξεις που οδηγούν σε ευνοϊκότερο καθεστώς από εκείνο στο οποίο υπόκεινται τα υποκαταστήματα τραπεζών που έχουν την έδρα τους σε κράτος-μέλος.

(2) Η Κεντρική Τράπεζα γνωστοποιεί στην Επιτροπή, στην ΕΑΤ και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τραπεζών όλες τις άδειες λειτουργίας υποκαταστημάτων που χορηγούνται σε πιστωτικά ιδρύματα  που έχουν την έδρα τους σε τρίτη χώρα.