Κοινοποίηση σε σχέση με υποκαταστήματα τρίτων χωρών και όροι πρόσβασης για τα πιστωτικά ιδρύματα στα οποία ανήκουν τα υποκαταστήματα τρίτων χωρών

10Ζ.-(1) Η Κεντρική Τράπεζα δεν εφαρμόζει επί των υποκαταστημάτων ΑΠΙ που έχουν την έδρα τους σε τρίτη χώρα, κατά την έναρξη ή κατά τη συνέχιση των δραστηριοτήτων τους, διατάξεις που οδηγούν σε ευνοϊκότερο καθεστώς από εκείνο στο οποίο υπόκεινται τα υποκαταστήματα πιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν την έδρα τους στην Ένωση.

(2) Η Κεντρική Τράπεζα κοινοποιεί όλες τις άδειες για τη λειτουργία υποκαταστημάτων που χορηγούνται σε πιστωτικά ιδρύματα που έχουν την έδρα τους σε τρίτη χώρα στην Επιτροπή, στην ΕΑΤ και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τραπεζών που συστάθηκε με την Απόφαση της Επιτροπής, της 5ης Νοεμβρίου 2003, για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τραπεζών (2004/10/ΕΚ).