Υποκαταστήματα τραπεζών τρίτων χωρών

10Ζ.-(1) Δεν εφαρμόζονται επί των υποκαταστημάτων των τραπεζών που έχουν την έδρα τους σε τρίτη χώρα, όταν αυτά αναλαμβάνουν ή ασκούν τις δραστηριότητές τους, διατάξεις που οδηγούν σε ευνοϊκότερο καθεστώς από εκείνο στο οποίο υπόκεινται τα υποκαταστήματα τραπεζών που έχουν την έδρα τους σε κράτος-μέλος.

(2) Η Κεντρική Τράπεζα γνωστοποιεί στην Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τραπεζών όλες τις άδειες λειτουργίας υποκαταστημάτων που χορηγούνται στις τράπεζες που έχουν την έδρα τους σε τρίτη χώρα.