Λήψη μέτρωνΛήψη μέτρων.

10ΣΤ.Η Κεντρική Τράπεζα, αφού ενημερωθεί για την ανάκληση άδειας πιστωτικού ιδρύματος από την αρμόδια εποπτική αρχή του κράτους-μέλους καταγωγής του πιστωτικού ιδρύματος άλλου κράτους-μέλους λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εμποδίσει το ενδιαφερόμενο πιστωτικό ίδρυμα να προβεί σε νέες πράξεις στο έδαφος της Δημοκρατίας και να διασφαλίσει τα συμφέροντα των καταθετών.