Λήψη προληπτικών μέτρων

10Ε. Η Κεντρική Τράπεζα, προτού ακολουθήσει τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 10Δ δύναται, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, να λαμβάνει τα αναγκαία προληπτικά μέτρα για την προστασία των συμφερόντων των καταθετών, των επενδυτών και άλλων προσώπων στα οποία παρέχονται υπηρεσίες και ενημερώνει το συντομότερο την Επιτροπή, την ΕΑΤ και τις αρμόδιες εποπτικές αρχές των άλλων ενδιαφερομένων κρατών μελών για τα μέτρα αυτά.