Λήψη ασφαλιστικών μέτρων

10Ε. Προτού ακολουθήσει τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 10Δ, η Κεντρική Τράπεζα δύναται, σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης, να λαμβάνει τα αναγκαία ασφαλιστικά μέτρα για την προστασία των συμφερόντων των καταθετών, των επενδυτών ή των άλλων προσώπων στα οποία παρέχονται οι υπηρεσίες. Η Κεντρική Τράπεζα ενημερώνει το συντομότερο την Επιτροπή και τις αρμόδιες εποπτικές αρχές των ενδιαφερομένων άλλων κρατών-μελών για τα μέτρα αυτά.