ΜΕΡΟΣ III ΟΝΟΜΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ
Περιορισμός της χρήσης των λέξεων “τράπεζα” και “ταμιευτήριo” και των φράσεων “πιστωτικό ίδρυμα” και “συνεργατικό πιστωτικό ίδρυμα”

5. (1) Απαγορεύεται σε οποιοδήποτε πρόσωπο:

(α) εκτός από τράπεζα, να χρησιμοποιεί σε οποιαδήποτε γλώσσα τη λέξη “τράπεζα” και

(β) εκτός από ΣΠΙ, να χρησιμοποιεί σε οποιαδήποτε γλώσσα τη  φράση “συνεργατικό πιστωτικό ίδρυμα” ή τη λέξη “ταμιευτήριο”

ή οποιαδήποτε γραμματική παραλλαγή των λέξεων “τράπεζα” ή “ταμιευτήριο” ή των φράσεων “πιστωτικό ίδρυμα” ή “συνεργατικό πιστωτικό ίδρυμα” αναφορικά με οποιαδήποτε επιχείρηση ή εργασία που διεξάγεται από αυτό, εκτός αν η Κεντρική Τράπεζα χορηγήσει προηγουμένως γραπτή έγκριση για το σκοπό αυτό με οποιουσδήποτε όρους η ίδια κρίνει σκόπιμο να επιβάλει.

(2) Για τους σκοπούς της άσκησης των δραστηριοτήτων τους, τα πιστωτικά ιδρύματα, που λειτουργούν στη Δημοκρατία μέσω υποκαταστήματος, δύνανται να χρησιμοποιούν στη Δημοκρατία την ίδια επωνυμία που χρησιμοποιούν στο κράτος όπου ευρίσκεται η έδρα τους. Σε περίπτωση που υπάρχει κίνδυνος σύγχυσης, η Κεντρική Τράπεζα δύναται να απαιτεί, για λόγους σαφήνειας όπως η επωνυμία συνοδεύεται από ορισμένα επεξηγηματικά στοιχεία.

(3) Τα ΑΠΙ που συστάθηκαν στη Δημοκρατία δύνανται να χρησιμοποιούν σε ολόκληρη την επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης την ίδια επωνυμία που χρησιμοποιούν στη Δημοκρατία, ανεξαρτήτως των διατάξεων του κράτους-μέλους υποδοχής όσον αφορά τη χρήση των λέξεων "τράπεζα" ή "ταμιευτήριο" ή άλλων παρομοίων τραπεζικών επωνυμιών. Σε περίπτωση που υπάρχει κίνδυνος να δημιουργηθεί σύγχυση, τα υποκαταστήματα των ΑΠΙ οφείλουν εάν το απαιτήσει η αρμόδια αρχή του κράτους-μέλους υποδοχής, για λόγους σαφήνειας, να συνοδεύουν την επωνυμία τους με επεξηγηματικά στοιχεία.

Διαφήμιση

6.-(1) Απαγορεύεται σε οποιοδήποτε πρόσωπο να διαφημίζει, να προκαλεί ή να επιτρέπει να διαφημίζεται ή να υποβοηθά στη διαφήμιση ή να εκδίδει, ή να προκαλεί ή να επιτρέπει την έκδοση ή να υποβοηθά οποιαδήποτε διαφήμιση ή να υποβοηθά στην έκδοση οποιασδήποτε διαφήμισης ή να προβαίνει σε οποιαδήποτε δήλωση που αποσκοπεί ή που είναι ενδεχόμενο να ωθήσει το κοινό να επενδύσει χρήματα σε καταθέσεις σε οποιοδήποτε πρόσωπο που δεν είναι ΑΠΙ ή με τον Οργανισμό Χρηματοδοτήσεως Στέγης που συστάθηκε δυνάμει του περί Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης Νόμου.

(2) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου ο όρος "διαφήμιση" περιλαμβάνει κάθε μορφή διαφήμισης ή προβολής η οποία γίνεται με δημοσίευση ή έκθεση γνωστοποιήσεων ή με εγκυκλίους ή άλλα έγγραφα ή με έκθεση φωτογραφιών ή κινηματογραφικών ή άλλων ταινιών ή μέσω ραδιοφώνου, τηλεόρασης ή άλλου μέσου μαζικής επικοινωνίας και αναφορά στην έκδοση διαφήμισης θα ερμηνεύεται ανάλογα.

(3) Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δε θα ερμηνεύονται ότι απαγορεύουν την εισαγωγή και συνήθη διανομή στη Δημοκρατία εφημερίδων, περιοδικών και βιβλίων ευρείας κυκλοφορίας στο εξωτερικό για το λόγο και μόνο ότι αυτά περιέχουν διαφημίσεις για προσέλκυση καταθέσεων σε ιδρύματα που λειτουργούν στο εξωτερικό.

(4) Οι διατάξεις των εδαφίων (1) του άρθρου 10Β και της παραγράφου (α) του εδαφίου (2) του άρθρου 10Β, και των άρθρων 10Δ, 10Ε, 10ΣΤ, 10Ζ και 26ΙΒ, δεν εμποδίζουν πιστωτικό ίδρυμα που εδρεύει σε κράτος-μέλος άλλο από τη Δημοκρατία και το οποίο παρέχει στη Δημοκρατία υπηρεσίες δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 10Α, να διαφημίζει στη Δημοκρατία τις υπηρεσίες τις οποίες παρέχει με όλα τα διαθέσιμα μέσα επικοινωνίας, τηρουμένων των κανόνων που ενδεχομένως διέπουν τον τύπο και το περιεχόμενο της εν λόγω διαφήμισης που έχουν θεσπιστεί για λόγους γενικού συμφέροντος.