Αλλαγή Ιδρυτικού Εγγράφου και Καταστατικού

10.-(1) Τράπεζα που συστάθηκε στη Δημοκρατία υποβάλλει στην Κεντρική Τράπεζα, το συντομότερο δυνατό, και οπωσδήποτε όχι αργότερα από ένα μήνα μετά την αλλαγή του ονόματος της ή την τροποποίηση του ιδρυτικού της Εγγράφου ή του Καταστατικού της ή οποιουδήποτε άλλου εγγράφου που αφορά τη σύσταση της ή που είναι καθοριστικό για τη σύσταση της, τις λεπτομέρειες των εν λόγω αλλαγών ή τροποποιήσεων.

(2) Η Κεντρική Τράπεζα δύναται να φέρει ένσταση στην αλλαγή ή στις τροποποιήσεις που αναφέρονται στο εδάφιο (1) και σε τέτοια περίπτωση η τράπεζα οφείλει να συμμορφωθεί με τις οποιεσδήποτε υποδείξεις της Κεντρικής Τράπεζας στο θέμα αυτό το αργότερο μέσα σε τρεις μήνες.

(3) Τράπεζα εκτός από τράπεζα που συστάθηκε στη Δημοκρατία υποβάλλει στην Κεντρική Τράπεζα, το συντομότερο δυνατό, και οπωσδήποτε όχι αργότερα από τρεις μήνες μετά την αλλαγή του ονόματος της ή τροποποίηση του Ιδρυτικού της Εγγράφου ή του Καταστατικού της ή οποιουδήποτε άλλου εγγράφου που αφορά τη σύσταση της ή που είναι καθοριστικό για τη σύσταση της, τις λεπτομέρειες των εν λόγω αλλαγών ή τροποποιήσεων.