Γραφεία αντιπροσωπείας αλλοδαπών ιδρυμάτων

8.-(1) Απαγορεύεται σε ίδρυμα που δυνάμει των νόμων μιας άλλης χώρας δύναται να ασκεί εργασίες που ουσιαστικά αντιστοιχούν με τραπεζικές εργασίες, να εγκαταστήσει γραφείο αντιπροσωπείας στη Δημοκρατία χωρίς προηγούμενη έγκριση της Κεντρικής Τράπεζας η οποία δύναται να χορηγεί την έγκριση της με οποιουσδήποτε όρους τους οποίους η ίδια κρίνει σκόπιμο να επιβάλει.

(2)Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του άρθρου 5, γραφείο αντιπροσωπείας που εγκαθίσταται δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) δύναται να χρησιμοποιεί τη λέξη "τράπεζα" ή οποιαδήποτε γραμματική της παραλλαγή ως μέρος του ονόματος του, νοουμένου ότι το ίδρυμα στο οποίο ανήκει διεξάγει με το όνομα αυτό τις εργασίες του στη χώρα προέλευσης του και νοουμένου περαιτέρω ότι το όνομα αυτό χρησιμοποιείται στη Δημοκρατία σε συνδυασμό με την περιγραφή "Γραφείο Αντιπροσωπείας Κύπρου".

(3) Στην έγκριση που παραχώρησε με βάση το εδάφιο (1) η Κεντρική Τράπεζα δύναται οποτεδήποτε με γραπτή ειδοποίηση της να επιβάλλει οποιουσδήποτε νέους όρους ή να τροποποιεί ή να ανακαλεί οποιουσδήποτε όρους που έχουν επιβληθεί όπως αυτή δυνατό να κρίνει σκόπιμο.

(4) Η Κεντρική Τράπεζα δύναται οποτεδήποτε με γραπτή ειδοποίηση να ανακαλεί οποιαδήποτε έγκριση που χορηγήθηκε δυνάμει του εδαφίου (1) και η λειτουργία του γραφείου αντιπροσωπείας τερματίζεται εντός τακτής χρονικής περιόδου που ορίζεται στην ειδοποίηση.