ΜΕΡΟΣ V ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Περιορισμός σε πιστωτικές διευκολύνσεις

11. [Διαγράφηκε]
Περιορισμοί στην κατοχή ακινήτων

12.-(1) Απαγορεύεται σε ΑΠΙ να αποκτά ή να αγοράζει οποιαδήποτε ακίνητη ιδιοκτησία ή να κατέχει οποιοδήποτε συμφέρον σε ακίνητη ιδιοκτησία παρά μόνο-

(α) Εφόσον η ιδιοκτησία απαιτείται για την αντιμετώπιση τρεχουσών αναγκών σχετικά με τη διεξαγωγή των εργασιών του ΑΠΙ ή για σκοπούς παροχής διευκολύνσεων ψυχαγωγίας στο προσωπικό της ή με την προηγούμενη γραπτή έγκριση της Κεντρικής Τράπεζας για σκοπούς δημιουργίας πολιτιστικού κέντρου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα· ή

(β) εφόσον η ιδιοκτησία αποκτάται κατ' ακολουθία διαδικασίας εκποιήσεως ακινήτου προς είσπραξη οφειλής προς ΑΠΙ ή για διακανονισμό οφειλών προς ΑΠΙ υπό τον όρο ότι το ακίνητο θα εκποιηθεί από το ΑΠΙ το ταχύτερο δυνατό και οπωσδήποτε εντός τριών ετών εκτός αν η Κεντρική Τράπεζα παρατείνει την προθεσμία των τριών ετών, αν κρίνει σκόπιμο ότι μια τέτοια παράταση είναι καθ' όλα δικαιολογημένη λόγω εξαιρετικών περιστάσεων:

Νοείται ότι στην περίπτωση κατά την οποία το ΑΠΙ είναι αλλοδαπή οι διατάξεις του περί Κτήσεως Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Αλλοδαποί) Νόμου δε θα εφαρμόζονται.

(2) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου ο όρος "ακίνητη ιδιοκτησία" έχει την έννοια που αποδίδεται σ' αυτόν από το άρθρο 2 του περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμησις) Νόμου.

Περιορισμοί στην κατοχή μετοχικού κεφαλαίου

13. [Διαγράφηκε]
Απαγόρευση εμπορικών δραστηριοτήτων

14.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (3) του άρθρου 46 και τηρουμένων των διατάξεων των εδαφίων (1Α), (1Β) και (1Γ) του παρόντος άρθρου, απαγορεύεται σε ΑΠΙ να ασκεί για ίδιο λογαριασμό ή με προμήθεια εμπορική δραστηριότητα, εκτός εάν η δραστηριότητα περιλαμβάνεται στις δραστηριότητες που περιγράφονται στο Παράρτημα ΙV του παρόντος Νόμου ή εκτός εάν η δραστηριότητα συνιστά επιχείρηση παροχής επικουρικών υπηρεσιών όπως ορίζεται στο Άρθρο 4, παράγραφος 1, σημείο 18) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013.

(1Α) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 12, πιστωτικό ίδρυμα που, κατ’ ακολουθία διαδικασίας διακανονισμού οφειλών προς αυτό, κατέχει ακίνητη ιδιοκτησία ή μετοχικό κεφάλαιο άλλης εταιρείας, επιτρέπεται–

(α) Να επιλαμβάνεται οποιωνδήποτε απαραίτητων εργασιών συντήρησης,

(β) να ενοικιάζει το ακίνητο ή την επιχείρηση σε τρίτους, νοουμένου ότι η ενοικίαση δεν  περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης του ακινήτου ή της επιχείρησης, και

(γ) να προβαίνει στην ολοκλήρωση ημιτελών έργων ή σε άλλη ανάπτυξη του ακινήτου, προκειμένου αυτό να καταστεί εμπορεύσιμο βάσει σχετικής μελέτης βιωσιμότητας, νοουμένου ότι έχει προβεί προηγουμένως σε όλες τις ενδεδειγμένες ενέργειες για πώληση του ακινήτου, αλλά αυτές απέβησαν άκαρπες.

(1Β) Πιστωτικό ίδρυμα που, κατ’ ακολουθία διαδικασίας διακανονισμού οφειλών προς αυτό αποκτά μετοχικό κεφάλαιο εταιρείας, επιτρέπεται, νοουμένου ότι δεν επηρεάζονται τα δικαιώματα άλλων μετόχων σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Εταιρειών Νόμου, ως διορθώθηκε, να διορίσει –

(α) Παραλήπτη/διευθυντή, προκειμένου να προβεί στην εκκαθάριση της εταιρείας· ή

(β) να διορίσει διευθυντή, προκειμένου να διαχειρίζεται την εταιρεία με σκοπό τη διατήρηση της αξίας της μέχρι τη διάθεσή της.

(1Γ) Μετοχικό κεφάλαιο άλλης εταιρείας που αποκτήθηκε από  πιστωτικό ίδρυμα κατά το διακανονισμό οφειλών προς αυτό διατίθεται το αργότερο εντός τριών (3) ετών από την ημερομηνία απόκτησής του, εκτός εάν, κατόπιν εμπεριστατωμένης αίτησης του πιστωτικού ιδρύματος, η Κεντρική Τράπεζα κρίνει σκόπιμο να παρατείνει την προθεσμία των τριών (3) ετών λόγω εξαιρετικών περιστάσεων.

(2) [Διαγράφηκε].

(3) Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ΑΠΙ δύναται με την προηγούμενη γραπτή έγκριση της Κεντρικής Τράπεζας, να προβεί σε ενοικίαση σε τρίτους ακίνητης ιδιοκτησίας που αγόρασε ή απόκτησε για τους σκοπούς που αναφέρονται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 12.

Απαγόρευση σε ΑΠΙ εμπορίας μετοχών του

15. Απαγορεύεται σε ΑΠΙ που συστάθηκε στη Δημοκρατία-

(α) να αποκτά ή να εμπορεύεται για ίδιο λογαριασμό δικές του μετοχές χωρίς την προηγούμενη έγκριση της Κεντρικής Τράπεζας, η οποία χορηγείται τηρουμένων των διατάξεων του περί Εταιρειών Νόμου ή του περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμου, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται, που αφορούν το δικαίωμα εταιρείας για εξαγορά ή απόκτηση δικών της μετοχών· ή

(β) να χορηγεί πιστωτικές διευκολύνσεις άμεσες ή έμμεσες για  αγορά των δικών του κεφαλαιακών μέσων ή των κεφαλαιακών μέσων της μητρικής του επιχείρησης ή των μετοχών οποιασδήποτε θυγατρικής επιχείρησης του ΑΠΙ ή της μητρικής του επιχείρησης:

Νοείται ότι, οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου δεν τυγχάνουν εφαρμογής στις περιπτώσεις θυγατρικής εταιρείας ΑΠΙ, η οποία έχει συσταθεί με σκοπό την απόκτηση ακινήτων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων στο πλαίσιο διακανονισμού οφειλών, νοουμένου ότι ο δανειολήπτης στον οποίο χορηγείται πιστωτική διευκόλυνση για την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου τέτοιας εταιρείας δεν είναι ο ίδιος ή δεν συνδέεται μέσω ενιαίου πιστωτικού κινδύνου με το δανειολήπτη που είχε μεταβιβάσει στην εν λόγω θυγατρική εταιρεία του ΑΠΙ ακίνητο ή άλλο περιουσιακό στοιχείο στο πλαίσιο διακανονισμού οφειλών.

Άνοιγμα λογαριασμού και στοιχεία ταυτότητας πελάτη

15Α. [Διαγράφηκε]