Περιορισμοί στην κατοχή ακινήτων

12.-(1) Απαγορεύεται σε τράπεζα να αποκτά ή να αγοράζει οποιαδήποτε ακίνητη ιδιοκτησία ή να κατέχει οποιοδήποτε συμφέρον σε ακίνητη ιδιοκτησία παρά μόνο-

(α) Εφόσον η ιδιοκτησία απαιτείται για την αντιμετώπιση τρεχουσών αναγκών σχετικά με τη διεξαγωγή των εργασιών της τράπεζας ή για σκοπούς παροχής διευκολύνσεων ψυχαγωγίας στο προσωπικό της ή με την προηγούμενη γραπτή έγκριση της Κεντρικής Τράπεζας για σκοπούς δημιουργίας πολιτιστικού κέντρου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα· ή

(β) εφόσον η ιδιοκτησία αποκτάται κατ' ακολουθία διαδικασίας εκποιήσεως ακινήτου προς είσπραξη οφειλής προς τράπεζα ή για διακανονισμό οφειλών προς τράπεζα υπό τον όρο ότι το ακίνητο θα εκποιηθεί από την τράπεζα το ταχύτερο δυνατό και οπωσδήποτε εντός τριών ετών εκτός αν η Κεντρική Τράπεζα παρατείνει την προθεσμία των τριών ετών, αν κρίνει σκόπιμο ότι μια τέτοια παράταση είναι καθ' όλα δικαιολογημένη λόγω εξαιρετικών περιστάσεων:

Νοείται ότι στην περίπτωση κατά την οποία η τράπεζα είναι αλλοδαπή οι διατάξεις του περί Κτήσεως Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Αλλοδαποί) Νόμου δε θα εφαρμόζονται.

(2) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου ο όρος "ακίνητη ιδιοκτησία" έχει την έννοια που αποδίδεται σ' αυτόν από το άρθρο 2 του περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμησις) Νόμου.