Περιορισμοί στην κατοχή μετοχικού κεφαλαίου

13. [Διαγράφηκε]