Απαγόρευση εμπορικών δραστηριοτήτων

14.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (3) του άρθρου 46 και τηρουμένων των διατάξεων των εδαφίων (1Α), (1Β) και (1Γ) του παρόντος άρθρου, απαγορεύεται σε ΑΠΙ να ασκεί για ίδιο λογαριασμό ή με προμήθεια εμπορική δραστηριότητα, εκτός εάν η δραστηριότητα περιλαμβάνεται στις δραστηριότητες που περιγράφονται στο Παράρτημα ΙV του παρόντος Νόμου ή εκτός εάν η δραστηριότητα συνιστά επιχείρηση παροχής επικουρικών υπηρεσιών όπως ορίζεται στο Άρθρο 4, παράγραφος 1, σημείο 18) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013.

(1Α) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 12, πιστωτικό ίδρυμα που, κατ’ ακολουθία διαδικασίας διακανονισμού οφειλών προς αυτό, κατέχει ακίνητη ιδιοκτησία ή μετοχικό κεφάλαιο άλλης εταιρείας, επιτρέπεται–

(α) Να επιλαμβάνεται οποιωνδήποτε απαραίτητων εργασιών συντήρησης,

(β) να ενοικιάζει το ακίνητο ή την επιχείρηση σε τρίτους, νοουμένου ότι η ενοικίαση δεν  περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης του ακινήτου ή της επιχείρησης, και

(γ) να προβαίνει στην ολοκλήρωση ημιτελών έργων ή σε άλλη ανάπτυξη του ακινήτου, προκειμένου αυτό να καταστεί εμπορεύσιμο βάσει σχετικής μελέτης βιωσιμότητας, νοουμένου ότι έχει προβεί προηγουμένως σε όλες τις ενδεδειγμένες ενέργειες για πώληση του ακινήτου, αλλά αυτές απέβησαν άκαρπες.

(1Β) Πιστωτικό ίδρυμα που, κατ’ ακολουθία διαδικασίας διακανονισμού οφειλών προς αυτό αποκτά μετοχικό κεφάλαιο εταιρείας, επιτρέπεται, νοουμένου ότι δεν επηρεάζονται τα δικαιώματα άλλων μετόχων σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Εταιρειών Νόμου, ως διορθώθηκε, να διορίσει –

(α) Παραλήπτη/διευθυντή, προκειμένου να προβεί στην εκκαθάριση της εταιρείας· ή

(β) να διορίσει διευθυντή, προκειμένου να διαχειρίζεται την εταιρεία με σκοπό τη διατήρηση της αξίας της μέχρι τη διάθεσή της.

(1Γ) Μετοχικό κεφάλαιο άλλης εταιρείας που αποκτήθηκε από  πιστωτικό ίδρυμα κατά το διακανονισμό οφειλών προς αυτό διατίθεται το αργότερο εντός τριών (3) ετών από την ημερομηνία απόκτησής του, εκτός εάν, κατόπιν εμπεριστατωμένης αίτησης του πιστωτικού ιδρύματος, η Κεντρική Τράπεζα κρίνει σκόπιμο να παρατείνει την προθεσμία των τριών (3) ετών λόγω εξαιρετικών περιστάσεων.

(2) [Διαγράφηκε].

(3) Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ΑΠΙ δύναται με την προηγούμενη γραπτή έγκριση της Κεντρικής Τράπεζας, να προβεί σε ενοικίαση σε τρίτους ακίνητης ιδιοκτησίας που αγόρασε ή απόκτησε για τους σκοπούς που αναφέρονται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 12.