Απαγόρευση εμπορικών δραστηριοτήτων

14.-(1) Απαγορεύεται σε ΑΠΙ να ασκεί για ίδιο λογαριασμό ή με προμήθεια εμπορική δραστηριότητα ή επιχείρηση εκτός αν η εν λόγω δραστηριότητα ή επιχείρηση ασκείται κατά τη συνήθη διεξαγωγή εργασιών πιστωτικών ιδρυμάτων για σκοπούς εξόφλησης οφειλών προς το ΑΠΙ.

(2) Οι διατάξεις του εδαφίου (1) δε θα ερμηνεύονται ότι απαγορεύουν στα ΑΠΙ τη διεξαγωγή οποιωνδήποτε από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στην παράγραφο (β) του εδαφίου (2) και στο εδάφιο (3) του άρθρου 13 και στις υπηρεσίες και δραστηριότητες που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι του Νόμου.

(3) Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ΑΠΙ δύναται με την προηγούμενη γραπτή έγκριση της Κεντρικής Τράπεζας, να προβεί σε ενοικίαση σε τρίτους ακίνητης ιδιοκτησίας που αγόρασε ή απόκτησε για τους σκοπούς που αναφέρονται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 12.