Απαγόρευση εμπορικών δραστηριοτήτων

14.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (3) του άρθρου 46, απαγορεύεται σε ΑΠΙ να ασκεί για ίδιο λογαριασμό ή με προμήθεια εμπορική δραστηριότητα ή επιχείρηση, εκτός αν η εν λόγω δραστηριότητα ή επιχείρηση ασκείται κατά τη συνήθη διεξαγωγή εργασιών πιστωτικού ιδρύματος για σκοπούς εξόφλησης οφειλών προς το ΑΠΙ.

(2) [Διαγράφηκε].

(3) Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ΑΠΙ δύναται με την προηγούμενη γραπτή έγκριση της Κεντρικής Τράπεζας, να προβεί σε ενοικίαση σε τρίτους ακίνητης ιδιοκτησίας που αγόρασε ή απόκτησε για τους σκοπούς που αναφέρονται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 12.