Απαγόρευση εμπορικών δραστηριοτήτων

14.-(1) Απαγορεύεται σε τράπεζα να ασκεί για ίδιο λογαριασμό ή με προμήθεια εμπορική δραστηριότητα ή επιχείρηση εκτός αν η εν λόγω δραστηριότητα ή επιχείρηση ασκείται κατά τη συνήθη διεξαγωγή τραπεζικών εργασιών για σκοπούς εξόφλησης οφειλών προς την τράπεζα.

(2) Οι διατάξεις του εδαφίου (1) δε θα ερμηνεύονται ότι απαγορεύουν στις τράπεζες τη διεξαγωγή οποιωνδήποτε από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στην παράγραφο (β) του εδαφίου (2) και στο εδάφιο (3) του άρθρου 13 και στις υπηρεσίες και δραστηριότητες που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι του Νόμου.