Απαγόρευση εμπορικών δραστηριοτήτων

14.-(1) Απαγορεύεται σε τράπεζα να ασκεί για ίδιο λογαριασμό ή με προμήθεια εμπορική δραστηριότητα ή επιχείρηση εκτός αν η εν λόγω δραστηριότητα ή επιχείρηση ασκείται κατά τη συνήθη διεξαγωγή τραπεζικών εργασιών για σκοπούς εξόφλησης οφειλών προς την τράπεζα.

(2) Οι διατάξεις του εδαφίου (1) δε θα ερμηνεύονται ότι απαγορεύουν στις τράπεζες τη διεξαγωγή οποιωνδήποτε από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στα εδάφια (2)(β), (2)(γ) και (3) του άρθρου 13.