Περιορισμός σε πιστωτικές διευκολύνσεις

11.-(1) Tηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2) του άρθρου 46, απαγορεύεται σε ΑΠΙ που συστάθηκε στη Δημοκρατία-

(α) [Διαγράφηκε].

(β) να έχει  οποιοδήποτε χρηματοδοτικό άνοιγμα προς οποιοδήποτε από τα ανεξάρτητα μέλη του διοικητικού οργάνου·

(γ) να παραχωρεί σε οποιοδήποτε από τα μη ανεξάρτητα μέλη του διοικητικού οργάνου οποιοδήποτε χρηματοδοτικό άνοιγμα εκτός αν, η συναλλαγή έτυχε της προηγούμενης έγκρισης του διοικητικού οργάνου του ΑΠΙ με απόφασή του που λήφθηκε με πλειοψηφία των δύο τρίτων των μελών που συμμετείχαν στη συνεδρία και το ενδιαφερόμενο μέλος δεν παρίστατο κατά τη συζήτηση του θέματος αυτού από το διοικητικό όργανο και ούτε μετείχε στη σχετική ψηφοφορία. Τα ανοίγματα που παραχωρούνται σε τέτοια περίπτωση, παραχωρούνται με τους ίδιους εμπορικούς όρους που το ΑΠΙ επιβάλλει στους πελάτες του για παρόμοια ανοίγματα σύμφωνα με τη συνήθη τραπεζική πρακτική·

(δ) τηρουμένων των διατάξεων των παραγράφων (β), (γ) και (ε) έως (ζ), να επιτρέψει όπως η συνολική αξία των χρηματοδοτικών ανοιγμάτων προς όλα τα μέλη του διοικητικού οργάνου υπερβεί οποτεδήποτε το δέκα τοις εκατό των ιδίων κεφαλαίων του ΑΠΙ ή οποιοδήποτε άλλο χαμηλότερο ποσοστό που η Κεντρική Τράπεζα ήθελε οποτεδήποτε ορίσει·

(ε) τηρουμένων των διατάξεων των παραγράφων (β) έως (δ), (στ) και (ζ), να επιτρέψει όπως η συνολική αξία των  χρηματοδοτικών ανοιγμάτων, που δεν εξασφαλίζονται με εμπράγματη εξασφάλιση και που παραχωρούνται προς όλα τα μέλη του διοικητικού οργάνου υπερβεί οποτεδήποτε το ένα τοις εκατόν (1%) των ιδίων κεφαλαίων του ΑΠΙ ή οποιοδήποτε άλλο χαμηλότερο ποσοστό που η Κεντρική Τράπεζα ήθελε οποτεδήποτε ορίσει·

(στ) τηρουμένων των διατάξεων των παραγράφων (β) έως (δ) και (ζ), να επιτρέψει όπως η συνολική αξία των χρηματοδοτικών ανοιγμάτων προς οποιοδήποτε μέλος του διοικητικού οργάνου υπερβεί οποτεδήποτε το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (€500.000) ή οποιοδήποτε άλλο χαμηλότερο ποσό που η Κεντρική Τράπεζα ήθελε οποτεδήποτε ορίσει.

(ζ) τηρουμένων των διατάξεων των παραγράφων (β) έως (στ), να επιτρέψει όπως παραχωρηθεί  οποτεδήποτε προς οποιοδήποτε εκτελεστικό μέλος του διοικητικού οργάνου χρηματοδότηση που δεν συνάδει με τους όρους και κανονισμούς ή που υπερβαίνει τα όρια που διέπουν όλο το προσωπικό του ΑΠΙ ή οποιοδήποτε άλλο χαμηλότερο ποσό που η Κεντρική Τράπεζα ήθελε οποτεδήποτε ορίσει.

(η) τηρουμένων των διατάξεων των παραγράφων (β) έως (ζ), να παραχωρεί σε οποιοδήποτε μέτοχο που κατέχει άμεσα ή έμμεσα πέραν του δέκα τοις εκατόν (10%) του μετοχικού κεφαλαίου του ΑΠΙ, μεγάλο χρηματοδοτικό άνοιγμα.

(θ) τηρουμένων των διατάξεων των παραγράφων (β) έως (η), να παραχωρεί στο σύνολο των μετόχων του ΑΠΙ που κατέχουν άμεσα ή έμμεσα πέραν του δέκα τοις εκατόν (10%) του μετοχικού κεφαλαίου του ΑΠΙ χρηματοδοτικά ανοίγματα η συνολική αξία των οποίων υπερβαίνει το είκοσι τοις εκατόν (20%) των ιδίων κεφαλαίων του ΑΠΙ.

(ι) τηρουμένων των διατάξεων των παραγράφων (β) έως (θ), να παραχωρεί στο σύνολο των μετόχων του ΑΠΙ που κατέχουν άμεσα ή έμμεσα πέραν του δέκα τοις εκατόν (10%) του μετοχικού κεφαλαίου του ΑΠΙ χρηματοδοτικά ανοίγματα  που δεν εξασφαλίζονται με εμπράγματη εξασφάλιση  η συνολική αξία των οποίων υπερβαίνει το δύο τοις εκατόν (2%) των ιδίων κεφαλαίων του ΑΠΙ:

Νοείται ότι, οι διατάξεις των παραγράφων (η), (θ) και (ι) δεν εφαρμόζονται σε περίπτωση όπου μέτοχος είναι η Δημοκρατία.

(1Α) Κάθε ΑΠΙ οφείλει να τηρεί ανά πάσα στιγμή όλα τα όρια που καθορίζονται στο εδάφιο (1)· Εάν, σε εξαιρετική περίπτωση, τα αναληφθέντα χρηματοδοτικά ανοίγματα υπερβαίνουν οποιοδήποτε όριο, το ΑΠΙ κοινοποιεί στην Κεντρική Τράπεζα, χωρίς καθυστέρηση,  την υπέρβαση, τους λόγους που προκάλεσαν την υπέρβαση και τις ενέργειες του ΑΠΙ για συμμόρφωση, το αργότερο εντός ενός μηνός από τη δημιουργία της υπέρβασης προς το όριο:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που το ΑΠΙ δεν συμμορφωθεί εντός της προθεσμίας του ενός μηνός, παύει άμεσα ο διορισμός του μέλους του διοικητικού οργάνου του οποίου τα χρηματοδοτικά ανοίγματα δημιούργησαν την υπέρβαση.

(1Aδις) Κάθε ΑΠΙ οφείλει να παρακολουθεί σε συνεχή βάση τα χρηματοδοτικά ανοίγματα προς τα μέλη του διοικητικού οργάνου και εάν χρηματοδοτικό άνοιγμα προς μέλος διοικητικού οργάνου καταστεί μη εξυπηρετούμενο, το ΑΠΙ τερματίζει άμεσα το διορισμό του υπό αναφορά μέλους του διοικητικού οργάνου.

(1Β) [Διαγράφηκε].

(2) Για τη διαπίστωση κατά πόσο υπάρχει συμμόρφωση με το εδάφιο (1), η Κεντρική Τράπεζα  δύναται  να εξαιρεί από καιρό σε καιρό οποιοδήποτε χρηματοδοτικό άνοιγμα, αφού λάβει υπόψη της ή τον εξαιρετικά χαμηλό κίνδυνο που συνεπάγονται τα εν λόγω χρηματοδοτικά ανοίγματα, νοουμένου ότι τέτοιες εξαιρέσεις δεν συγκρούονται με τις ισχύουσες στη Δημοκρατία πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

(3) [Διαγράφηκε].

(3Α) [Διαγράφηκε].

(3Β) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ο όρος «μέλη διοικητικού οργάνου» περιλαμβάνει και τα συνδεδεμένα με αυτούς πρόσωπα.

(3Γ) Η Κεντρική Τράπεζα καθορίζει με οδηγία που εκδίδει δυνάμει του άρθρου 41-

(α) την έννοια του όρου συνδεδεμένα πρόσωπα για σκοπούς του παρόντος άρθρου, και

(β) τη μέθοδο υπολογισμού της εμπράγματης εξασφάλισης για σκοπούς του παρόντος άρθρου.

(4) Για τους σκοπούς του Νόμου αυτού-

(α) [Διαγράφηκε]·

(β) [Διαγράφηκε]·

(γ) [Διαγράφηκε]·

(δ) στα χρηματοδοτικά ανοίγματα δεν συμπεριλαμβάνονται:

(i) στην περίπτωση των πράξεων συναλλάγματος, τα χρηματοδοτικά ανοίγματα που προκύπτουν κατά τη συνήθη διαδικασία διακανονισμού, κατά την περίοδο δύο εργάσιμων ημερών μετά την πληρωμή,

(ii) στην περίπτωση συναλλαγών για την αγορά ή πώληση τίτλων, τα χρηματοδοτικά ανοίγματα που προκύπτουν κατά τη συνήθη διαδικασία διακανονισμού εντός των πέντε εργάσιμων ημερών που ακολουθούν την ημερομηνία πληρωμής ή την παράδοση των τίτλων, οποιαδήποτε εκ των δύο γίνει νωρίτερα,

(iii) στην περίπτωση της παροχής πράξεων μεταβίβασης χρημάτων, συμπεριλαμβανομένης της εκτέλεσης υπηρεσιών πληρωμών, της εκκαθάρισης και διακανονισμού σε οποιοδήποτε νόμισμα και της τραπεζικής μέσω ανταποκριτών ή των υπηρεσιών εκκαθάρισης, διακανονισμού και φύλαξης χρηματοοικονομικών μέσων σε  πρόσωπα, οι καθυστερημένες εισπράξεις χρηματοδότησης και τα άλλα ανοίγματα που προκύπτουν από δραστηριότητες του  προσώπου, τα οποία δεν διαρκούν περισσότερο από την επόμενη εργάσιμη ημέρα, ή

(iv) στην περίπτωση της παροχής πράξεων μεταβίβασης χρημάτων, συμπεριλαμβα-νομένης της εκτέλεσης υπηρεσιών πληρωμών, της εκκαθάρισης και διακανονισμού σε οποιοδήποτε νόμισμα και της τραπεζικής μέσω ανταποκριτών, τα εντός της ημέρας ανοίγματα έναντι των ιδρυμάτων που παρέχουν τις υπηρεσίες αυτές.

(ε)  [Διαγράφηκε].

(5) Για τον σκοπό του υπολογισμού της αξίας των ανοιγμάτων σύμφωνα με το παρόν άρθρο, ο όρος «ΑΠΙ» περιλαμβάνει επίσης κάθε ιδιωτική ή δημόσια επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένων των υποκαταστημάτων αυτής, η οποία πληροί τον ορισμό του όρου «πιστωτικό ίδρυμα» και έχει λάβει άδεια λειτουργίας σε τρίτη χώρα.

(6) Κάθε ΑΠΙ που συστάθηκε στη Δημοκρατία οφείλει να έχει συνετές διοικητικές και λογιστικές διαδικασίες και επαρκείς μηχανισμούς εσωτερικού ελέγχου για την επισήμανση, τη διαχείριση, την παρακολούθηση, την αναφορά και τη λογιστική καταγραφή όλων των χρηματοδοτικών ανοιγμάτων προς τα μέλη του διοικητικού οργάνου και τους μετόχους που έχουν ειδική συμμετοχή στο ΑΠΙ καθώς και των επακόλουθων μεταβολών τους, σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο και τις δυνάμει αυτού εκδιδόμενες οδηγίες.