Περιορισμός σε πιστωτικές διευκολύνσεις

11.-(1) Tηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2) του άρθρου 46, απαγορεύεται σε ΑΠΙ που συστάθηκε στη Δημοκρατία-

(α) να επιτρέψει συνολικό χρηματοδοτικό άνοιγμα, αφού ληφθεί υπόψη η επίδραση των τεχνικών μείωσης πιστωτικού κινδύνου που καθορίζονται στις Οδηγίες της Κεντρικής Τράπεζας προς τα ΑΠΙ για τον Υπολογισμό των Κεφαλαιακών Απαιτήσεων και των Μεγάλων Χρηματοδοτικών Ανοιγμάτων του 2006 έως 2010, στο ίδιο πρόσωπο ή σε ομάδα συνδεδεμένων προσώπων, η αξία του οποίου υπερβαίνει το εικοσιπέντε τοις εκατόν (25%) των ιδίων κεφαλαίων του ΑΠΙ:

Νοείται ότι, εφόσον το πρόσωπο είναι ίδρυμα ή η ομάδα συνδεδεμένων προσώπων περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα ιδρύματα, η αξία αυτή δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το εικοσιπέντε τοις εκατόν (25%) των ιδίων κεφαλαίων του ΑΠΙ ή το ποσό των εκατόν πενήντα εκατομμυρίων ευρώ, οποιοδήποτε είναι μεγαλύτερο, υπό τον όρο ότι το άθροισμα της αξίας των ανοιγμάτων, αφού ληφθεί υπόψη η επίδραση των τεχνικών μείωσης πιστωτικού κινδύνου που ορίζονται στις Οδηγίες της Κεντρικής Τράπεζας προς τα ΑΠΙ για τον Υπολογισμό των Κεφαλαιακών Απαιτήσεων και των Μεγάλων Χρηματοδοτικών Ανοιγμάτων του 2006 έως 2010 σε όλα τα συνδεδεμένα πρόσωπα που δεν είναι ιδρύματα, δεν υπερβαίνει το εικοσιπέντε τοις εκατόν (25%) των ιδίων κεφαλαίων του ΑΠΙ:

Νοείται περαιτέρω ότι, εάν το εικοσιπέντε τοις εκατόν (25%) των ιδίων κεφαλαίων του ΑΠΙ δεν υπερβαίνει τα εκατό πενήντα εκατομμύρια ευρώ, η αξία του ανοίγματος, αφού ληφθεί υπόψη η επίδραση των τεχνικών μείωσης πιστωτικού κινδύνου, που καθορίζονται στις Οδηγίες της Κεντρικής Τράπεζας προς τα ΑΠΙ για τον Υπολογισμό των Κεφαλαιακών Απαιτήσεων και των Μεγάλων Χρηματοδοτικών Ανοιγμάτων του 2006 έως 2010, δεν πρέπει να υπερβαίνει ένα εύλογο όριο σε σχέση με τα ίδια κεφάλαια του ΑΠΙ. Το όριο αυτό καθορίζεται από τα ΑΠΙ, σύμφωνα με τις πολιτικές και διαδικασίες για την αντιμετώπιση και τον έλεγχο του κινδύνου συγκέντρωσης που ορίζονται στις Οδηγίες της Κεντρικής Τράπεζας προς τα ΑΠΙ για τον Υπολογισμό των Κεφαλαιακών Απαιτήσεων και των Μεγάλων Χρηματοδοτικών Ανοιγμάτων του 2006 έως 2010, και δεν υπερβαίνει το  εκατό τοις εκατόν (100%) των ιδίων κεφαλαίων του ΑΠΙ:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι, η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου δύναται με Οδηγίες να καθορίζει όριο χαμηλότερο από 150 εκατομμύρια ευρώ και, εφόσον καθορίσει χαμηλότερο όριο, οφείλει να ενημερώσει σχετικά την Επιτροπή:

Νοείται έτι έτι περαιτέρω ότι, η Κεντρική Τράπεζα δύναται να επιτρέψει χρηματοδοτικά ανοίγματα ποσοστού πέραν του είκοσι πέντε τοις εκατόν (25%) των ιδίων κεφαλαίων του ΑΠΙ, νοουμένου ότι, η υπέρβαση σχετίζεται με ανοίγματα στο χαρτοφυλάκιο συναλλαγών όπως ορίζονται στις Οδηγίες της Κεντρικής Τράπεζας προς τα ΑΠΙ για τον Υπολογισμό των Κεφαλαιακών Απαιτήσεων και των Μεγάλων Χρηματοδοτικών Ανοιγμάτων του 2006 έως 2010 και, καλύπτεται με επιπρόσθετη κεφαλαιακή απαίτηση, όπως καθορίζεται από την Κεντρική Τράπεζα, δυνάμει του άρθρου 21.

(β) να έχει  οποιοδήποτε χρηματοδοτικό άνοιγμα προς οποιοδήποτε από τα ανεξάρτητα μέλη του διοικητικού οργάνου·

(γ) να παραχωρεί σε οποιοδήποτε από τα μη ανεξάρτητα μέλη του διοικητικού οργάνου οποιοδήποτε χρηματοδοτικό άνοιγμα εκτός αν, η συναλλαγή έτυχε της προηγούμενης έγκρισης του διοικητικού οργάνου του ΑΠΙ με απόφασή του που λήφθηκε με πλειοψηφία των δύο τρίτων των μελών που συμμετείχαν στη συνεδρία και το ενδιαφερόμενο μέλος δεν παρίστατο κατά τη συζήτηση του θέματος αυτού από το διοικητικό όργανο και ούτε μετείχε στη σχετική ψηφοφορία. Τα ανοίγματα που παραχωρούνται σε τέτοια περίπτωση, παραχωρούνται με τους ίδιους εμπορικούς όρους που το ΑΠΙ επιβάλλει στους πελάτες του για παρόμοια ανοίγματα σύμφωνα με τη συνήθη τραπεζική πρακτική·

(δ) τηρουμένων των διατάξεων των παραγράφων (β), (γ) και (ε) έως (ζ), να επιτρέψει όπως η συνολική αξία των χρηματοδοτικών ανοιγμάτων προς όλα τα μέλη του διοικητικού οργάνου υπερβεί οποτεδήποτε το δέκα τοις εκατό των ιδίων κεφαλαίων του ΑΠΙ ή οποιοδήποτε άλλο χαμηλότερο ποσοστό που η Κεντρική Τράπεζα ήθελε οποτεδήποτε ορίσει·

(ε) τηρουμένων των διατάξεων των παραγράφων (β) έως (δ), (στ) και (ζ), να επιτρέψει όπως η συνολική αξία των  χρηματοδοτικών ανοιγμάτων, που δεν εξασφαλίζονται με εμπράγματη εξασφάλιση και που παραχωρούνται προς όλα τα μέλη του διοικητικού οργάνου υπερβεί οποτεδήποτε το ένα τοις εκατόν (1%) των ιδίων κεφαλαίων του ΑΠΙ ή οποιοδήποτε άλλο χαμηλότερο ποσοστό που η Κεντρική Τράπεζα ήθελε οποτεδήποτε ορίσει·

(στ) τηρουμένων των διατάξεων των παραγράφων (β) έως (δ) και (ζ), να επιτρέψει όπως η συνολική αξία των χρηματοδοτικών ανοιγμάτων προς οποιοδήποτε μέλος του διοικητικού οργάνου υπερβεί οποτεδήποτε το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (€500.000) ή οποιοδήποτε άλλο χαμηλότερο ποσό που η Κεντρική Τράπεζα ήθελε οποτεδήποτε ορίσει.

(ζ) τηρουμένων των διατάξεων των παραγράφων (β) έως (στ), να επιτρέψει όπως παραχωρηθεί  οποτεδήποτε προς οποιοδήποτε εκτελεστικό μέλος του διοικητικού οργάνου χρηματοδότηση που δεν συνάδει με τους όρους και κανονισμούς ή που υπερβαίνει τα όρια που διέπουν όλο το προσωπικό του ΑΠΙ ή οποιοδήποτε άλλο χαμηλότερο ποσό που η Κεντρική Τράπεζα ήθελε οποτεδήποτε ορίσει.

(η) τηρουμένων των διατάξεων των παραγράφων (β) έως (ζ), να παραχωρεί σε οποιοδήποτε μέτοχο που κατέχει άμεσα ή έμμεσα πέραν του δέκα τοις εκατόν (10%) του μετοχικού κεφαλαίου του ΑΠΙ, μεγάλο χρηματοδοτικό άνοιγμα.

(θ) τηρουμένων των διατάξεων των παραγράφων (β) έως (η), να παραχωρεί στο σύνολο των μετόχων του ΑΠΙ που κατέχουν άμεσα ή έμμεσα πέραν του δέκα τοις εκατόν (10%) του μετοχικού κεφαλαίου του ΑΠΙ χρηματοδοτικά ανοίγματα η συνολική αξία των οποίων υπερβαίνει το είκοσι τοις εκατόν (20%) των ιδίων κεφαλαίων του ΑΠΙ.

(ι) τηρουμένων των διατάξεων των παραγράφων (β) έως (θ), να παραχωρεί στο σύνολο των μετόχων του ΑΠΙ που κατέχουν άμεσα ή έμμεσα πέραν του δέκα τοις εκατόν (10%) του μετοχικού κεφαλαίου του ΑΠΙ χρηματοδοτικά ανοίγματα  που δεν εξασφαλίζονται με εμπράγματη εξασφάλιση  η συνολική αξία των οποίων υπερβαίνει το δύο τοις εκατόν (2%) των ιδίων κεφαλαίων του ΑΠΙ:

Νοείται ότι, οι διατάξεις των παραγράφων (η), (θ) και (ι) δεν εφαρμόζονται σε περίπτωση όπου μέτοχος είναι η Δημοκρατία.

(1Α) Κάθε ΑΠΙ οφείλει να τηρεί ανά πάσα στιγμή όλα τα όρια που καθορίζονται στο εδάφιο (1)· Εάν, σε εξαιρετική περίπτωση, τα αναληφθέντα χρηματοδοτικά ανοίγματα υπερβαίνουν οποιοδήποτε όριο, το ΑΠΙ κοινοποιεί στην Κεντρική Τράπεζα, χωρίς καθυστέρηση,  την υπέρβαση, τους λόγους που προκάλεσαν την υπέρβαση και τις ενέργειες του ΑΠΙ για συμμόρφωση, το αργότερο εντός ενός μηνός από τη δημιουργία της υπέρβασης προς το όριο:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που το ΑΠΙ δεν συμμορφωθεί εντός της προθεσμίας του ενός μηνός, παύει άμεσα ο διορισμός του μέλους του διοικητικού οργάνου του οποίου τα χρηματοδοτικά ανοίγματα δημιούργησαν την υπέρβαση.

(1Aδις) Κάθε ΑΠΙ οφείλει να παρακολουθεί σε συνεχή βάση τα χρηματοδοτικά ανοίγματα προς τα μέλη του διοικητικού οργάνου και εάν χρηματοδοτικό άνοιγμα προς μέλος διοικητικού οργάνου καταστεί μη εξυπηρετούμενο, το ΑΠΙ τερματίζει άμεσα το διορισμό του υπό αναφορά μέλους του διοικητικού οργάνου.

(1Β) Στις περιπτώσεις εφαρμογής του προβλεπόμενου στην παράγραφο (α) του εδαφίου (1) ορίου των εκατόν πενήντα εκατομμυρίων ευρώ, η Κεντρική Τράπεζα δύναται να επιτρέπει, κατά περίπτωση, υπέρβαση του ορίου του εκατόν τοις εκατόν (100 %) των ιδίων κεφαλαίων του ΑΠΙ.

(2) Για τη διαπίστωση κατά πόσο υπάρχει συμμόρφωση με το εδάφιο (1), η Κεντρική Τράπεζα  δύναται  να εξαιρεί από καιρό σε καιρό οποιοδήποτε χρηματοδοτικό άνοιγμα, αφού λάβει υπόψη της ή τον εξαιρετικά χαμηλό κίνδυνο που συνεπάγονται τα εν λόγω χρηματοδοτικά ανοίγματα, νοουμένου ότι τέτοιες εξαιρέσεις δεν συγκρούονται με τις ισχύουσες στη Δημοκρατία πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

(3) Η Κεντρική Τράπεζα δύναται να ορίσει ότι πρόσωπα αποτελούν ομάδα συνδεδεμένων προσώπων όταν-

(α) δύο ή περισσότερα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, πλην αντιθέτου απόδειξης, αντιπροσωπεύουν έναν ενιαίο κίνδυνο διότι το ένα κατέχει, άμεσα ή έμμεσα, εξουσία ελέγχου επί του άλλου ή των άλλων, ή

(β) δύο ή περισσότερα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, μεταξύ των οποίων δεν υπάρχει σχέση ελέγχου κατά την έννοια της παραγράφου (α), θεωρούνται ότι αποτελούν ένα ενιαίο κίνδυνο διότι συνδέονται μεταξύ τους κατά τρόπο που, εάν ένα από αυτά αντιμετωπίζει χρηματοοικονομικά προβλήματα, και ιδίως δυσκολίες χρηματοδότησης ή αποπληρωμής, το άλλο ή όλα τα άλλα πιθανόν να αντιμετωπίσουν επίσης δυσκολίες χρηματοδότησης ή αποπληρωμής.

(3Α) Προκειμένου να καθοριστεί η ύπαρξη ομάδας συνδεδεμένων προσώπων, όπως αυτή ορίζεται στο εδάφιο (3), για τα ανοίγματα που υπάγονται στις κλάσεις:

(i) Θέσεων τιτλοποίησης,

(ii) Απαιτήσεων υπό μορφή Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων (ΟΣΕ), ή

(iii) Άλλων στοιχείων,

οι οποίες καθορίζονται στις Οδηγίες της Κεντρικής Τράπεζας προς τα ΑΠΙ για τον Υπολογισμό των Κεφαλαιακών Απαιτήσεων και των Μεγάλων Χρηματοδοτικών Ανοιγμάτων του 2006 έως 2010, όταν υπάρχει άνοιγμα σε υποκείμενα στοιχεία ενεργητικού, το ΑΠΙ οφείλει να αξιολογεί είτε το σχέδιο, είτε τα υποκείμενα ανοίγματα, είτε και τα δύο. Για το σκοπό αυτό, το ΑΠΙ αξιολογεί την οικονομική ουσία και τους κινδύνους που ενέχει η διάρθρωση της συναλλαγής.

(3Β) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ο όρος «μέλη διοικητικού οργάνου» περιλαμβάνει και τα συνδεδεμένα με αυτούς πρόσωπα που αποτελούν ομάδα συνδεδεμένων προσώπων κατά τα προβλεπόμενα στο εδάφιο (3) καθώς και σύζυγο και ανήλικα τέκνα.

(3Γ) Η Κεντρική Τράπεζα καθορίζει με οδηγία που εκδίδει δυνάμει του άρθρου 41 τα κριτήρια ανεξαρτησίας των μελών διοικητικού οργάνου ΑΠΙ.

(4) Για τους σκοπούς του Νόμου αυτού-

(α) "χρηματοδοτικό άνοιγμα" σε σχέση με πρόσωπο σημαίνει τη χορήγηση οποιουδήποτε δανείου ή το άνοιγμα τρεχούμενου χρεωστικού λογαριασμού για το πρόσωπο αυτό, ή τη χορήγηση οποιασδήποτε χρηματοδοτικής μίσθωσης (financial leasing), συμπεριλαμβανομένης και χρηματοδότησης με ενοικιαγορά, ή την προεξόφληση γραμματίου ή συναλλαγματικής για την οποία το πρόσωπο αυτό υπέχει ευθύνη είτε ως αποδέκτης είτε ως εκδότης είτε ως οπισθογράφος, ή τη χορήγηση οποιασδήποτε οικονομικής εγγύησης, ή την ανάληψη οποιασδήποτε άλλης οικονομικής ευθύνης ή υποχρέωσης για λογαριασμό του προσώπου αυτού, ή τη συμμετοχή σε αξίες που εκδόθηκαν από το πρόσωπο αυτό, ή την ανάληψη οποιασδήποτε υποχρέωσης για τη χορήγηση οποιωνδήποτε από τα πιο πάνω και περιλαμβάνει οποιεσδήποτε από τις πιο πάνω πράξεις που γίνονται προς όφελος τρίτου με την εγγύηση του προσώπου αυτού, περιλαμβάνει δε οποιοδήποτε άλλο άμεσο ή έμμεσο στοιχείο ενεργητικού εντός ή εκτός ισολογισμού ΑΠΙ σε σχέση με το πρόσωπο αυτό·

(β) "μεγάλο χρηματοδοτικό άνοιγμα" σημαίνει χρηματοδοτικό άνοιγμα, που παραχωρείται στο ίδιο πρόσωπο ή σε μια ομάδα συνδεδεμένων προσώπων, όταν η αξία του ισούται ή υπερβαίνει το δέκα τοις εκατό των ιδίων κεφαλαίων ΑΠΙ·

(γ) "χρηματοδοτικό άνοιγμα που δεν εξασφαλίζεται με εμπράγματη ασφάλεια" σημαίνει οποιοδήποτε χρηματοδοτικό άνοιγμα εκτός εκείνου το οποίο παραχωρείται με εμπράγματη ασφάλεια περιουσιακού στοιχείου, του οποίου η αξία δεν είναι μικρότερη από το ποσό του ανοίγματος ή εκείνο το μέρος του ανοίγματος το οποίο υπερβαίνει την αξία του περιουσιακού στοιχείου που αποτελεί την ασφάλεια. Η αξία υπολογίζεται κατά τα οριζόμενα σε οδηγία που εκδίδεται από την Κεντρική Τράπεζα δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 41.

(δ) στα χρηματοδοτικά ανοίγματα δεν συμπεριλαμβάνονται:

(i) στην περίπτωση των πράξεων συναλλάγματος, τα χρηματοδοτικά ανοίγματα που προκύπτουν κατά τη συνήθη διαδικασία διακανονισμού, κατά την περίοδο δύο εργάσιμων ημερών μετά την πληρωμή,

(ii) στην περίπτωση συναλλαγών για την αγορά ή πώληση τίτλων, τα χρηματοδοτικά ανοίγματα που προκύπτουν κατά τη συνήθη διαδικασία διακανονισμού εντός των πέντε εργάσιμων ημερών που ακολουθούν την ημερομηνία πληρωμής ή την παράδοση των τίτλων, οποιαδήποτε εκ των δύο γίνει νωρίτερα,

(iii) στην περίπτωση της παροχής πράξεων μεταβίβασης χρημάτων, συμπεριλαμβανομένης της εκτέλεσης υπηρεσιών πληρωμών, της εκκαθάρισης και διακανονισμού σε οποιοδήποτε νόμισμα και της τραπεζικής μέσω ανταποκριτών ή των υπηρεσιών εκκαθάρισης, διακανονισμού και φύλαξης χρηματοοικονομικών μέσων σε  πρόσωπα, οι καθυστερημένες εισπράξεις χρηματοδότησης και τα άλλα ανοίγματα που προκύπτουν από δραστηριότητες του  προσώπου, τα οποία δεν διαρκούν περισσότερο από την επόμενη εργάσιμη ημέρα, ή

(iv) στην περίπτωση της παροχής πράξεων μεταβίβασης χρημάτων, συμπεριλαμβα-νομένης της εκτέλεσης υπηρεσιών πληρωμών, της εκκαθάρισης και διακανονισμού σε οποιοδήποτε νόμισμα και της τραπεζικής μέσω ανταποκριτών, τα εντός της ημέρας ανοίγματα έναντι των ιδρυμάτων που παρέχουν τις υπηρεσίες αυτές.

(ε)  Τα χρηματοδοτικά ανοίγματα που εξαιρούνται, εν όλω ή εν μέρει, από την εφαρμογή του εδαφίου (1) καθορίζονται στις Οδηγίες της Κεντρικής Τράπεζας προς τα ΑΠΙ για τον Υπολογισμό των Κεφαλαιακών Απαιτήσεων και των Μεγάλων Χρηματοδοτικών Ανοιγμάτων του 2006 έως 2010.

(5) Για τον σκοπό του υπολογισμού της αξίας των ανοιγμάτων σύμφωνα με το παρόν άρθρο, ο όρος «ΑΠΙ» περιλαμβάνει επίσης κάθε ιδιωτική ή δημόσια επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένων των υποκαταστημάτων αυτής, η οποία πληροί τον ορισμό του όρου «πιστωτικό ίδρυμα» και έχει λάβει άδεια λειτουργίας σε τρίτη χώρα.

(6) Κάθε ΑΠΙ οφείλει να έχει συνετές διοικητικές και λογιστικές διαδικασίες και επαρκείς μηχανισμούς εσωτερικού ελέγχου για την επισήμανση και τη λογιστική καταγραφή όλων των μεγάλων χρηματοδοτικών ανοιγμάτων και των επακόλουθων μεταβολών τους, σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο και τις δυνάμει αυτού εκδιδόμενες Οδηγίες, καθώς και για την εποπτεία αυτών των χρηματοδοτικών ανοιγμάτων λαμβάνοντας υπόψη την πολιτική που ακολουθεί το ΑΠΙ σε θέματα χρηματοδοτικών ανοιγμάτων.