Περιορισμός σε πιστωτικές διευκολύνσεις

11.-(1) Απαγορεύεται σε τράπεζα που συστάθηκε στη Δημοκρατία-

(α) Να επιτρέψει όπως η συνολική αξία των πιστωτικών διευκολύνσεων που χορηγεί στο ίδιο πρόσωπο υπερβεί οποτεδήποτε τα είκοσι πέντε τοις εκατό της κεφαλαιουχικής της βάσης ή οποιοδήποτε άλλο χαμηλότερο ποσοστό που η Κεντρική Τράπεζα ήθελε οποτεδήποτε ορίσει·

(β) να επιτρέψει όπως η συνολική αξία όλων των μεγάλων πιστωτικών διευκολύνσεων όπως αυτές ορίζονται στο εδάφιο (4) υπερβούν οποτεδήποτε τα οκτακόσια τοις εκατό της κεφαλαιουχικής της βάσης ή οποιοδήποτε άλλο χαμηλότερο ποσοστό που η Κεντρική Τράπεζα ήθελε οποτεδήποτε ορίσει.

(γ) να χορηγήσει σε οποιοδήποτε από τους συμβούλους οποιαδήποτε πιστωτική διευκόλυνση εκτός αν η συναλλαγή έτυχε της προηγούμενης έγκρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της τράπεζας με απόφαση του που λήφθηκε με πλειοψηφία των δύο τρίτων του συνόλου των μελών του και ο ενδιαφερόμενος σύμβουλος δεν παρίστατο κατά τη συζήτηση του θέματος αυτού από το Συμβούλιο και ούτε μετείχε στη σχετική ψηφοφορία, οι διευκολύνσεις που χορηγούνται σε τέτοια περίπτωση, χορηγούνται με τους ίδιους εμπορικούς όρους που η τράπεζα επιβάλλει στους πελάτες της για παρόμοιες διευκολύνσεις σύμφωνα με τη συνήθη τραπεζική πρακτική·

(δ) τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (1)(α), να επιτρέψει όπως η συνολική αξία των πιστωτικών διευκολύνσεων προς όλους τους συμβούλους της υπερβεί το σαράντα τοις εκατό της κεφαλαιουχικής της βάσης ή οποιοδήποτε άλλο χαμηλότερο ποσοστό που η Κεντρική Τράπεζα ήθελε οποτεδήποτε ορίσει·

(ε) να επιτρέψει όπως η συνολική αξία των πιστωτικών διευκολύνσεων, που δεν εξασφαλίζονται με εμπράγματη ασφάλεια και που χορηγούνται προς όλους τους συμβούλους της, υπερβεί οποτεδήποτε το πέντε τοις εκατό της κεφαλαιουχικής της βάσης ή οποιοδήποτε άλλο χαμηλότερο ποσοστό που η Κεντρική Τράπεζα ήθελε οποτεδήποτε ορίσει.

(2) Για τη διαπίστωση κατά πόσο υπάρχει συμμόρφωση με το εδάφιο (1) δε θα λαμβάνονται υπόψη-

(α) Οποιεσδήποτε πιστωτικές διευκολύνσεις που παρέχονται στην Κυβέρνηση της Δημοκρατίας ή που είναι εγγυημένες από αυτή·

(β) οποιεσδήποτε συναλλαγές μεταξύ τραπεζών· ή

(γ) οποιεσδήποτε πιστωτικές διευκολύνσεις ή μέρος αυτών όπως η Κεντρική Τράπεζα ήθελε οποτεδήποτε ορίσει αφού λάβει υπόψη το δημόσιο συμφέρον ή τον εξαιρετικά χαμηλό κίνδυνο που συνεπάγονται οι εν λόγω πιστωτικές διευκολύνσεις.

(3) Η Κεντρική Τράπεζα δύναται να ορίσει ότι-

(α) Τα συμφέροντα δύο ή περισσότερων προσώπων είναι με τέτοιο τρόπο συνδεδεμένα ώστε τα πρόσωπα αυτά να θεωρεί ότι συνιστούν ένα πρόσωπο, και οι πιστωτικές διευκολύνσεις που χορηγούνται στα πρόσωπα αυτά συνενώνονται και λογίζεται ότι χορηγούνται προς ένα και το αυτό πρόσωπο·

(β) τα συμφέροντα οποιουδήποτε συμβούλου είναι με τέτοιο τρόπο συνδεδεμένα με τα συμφέροντα άλλου ή άλλων προσώπων ώστε τα πρόσωπα αυτά να θεωρείται ότι συνιστούν ένα πρόσωπο, και οι πιστωτικές διευκολύνσεις που χορηγούνται στο σύμβουλο ή οποιοδήποτε πρόσωπο από αυτά συνενώνονται και λογίζεται ότι χορηγούνται στον εν λόγω σύμβουλο.

(4) Για τους σκοπούς του Νόμου αυτού-

(α) "πιστωτική διευκόλυνση" σε σχέση με πρόσωπο σημαίνει τη χορήγηση οποιουδήποτε δανείου ή το άνοιγμα τρεχούμενου χρεωστικού λογαριασμού για το πρόσωπο αυτό, ή τη χορήγηση οποιασδήποτε χρηματοδοτικής μίσθωσης (financial leasing), συμπεριλαμβανομένης και χρηματοδότησης με ενοικιαγορά, ή την προεξόφληση γραμματίου ή συναλλαγματικής για την οποία το πρόσωπο αυτό υπέχει ευθύνη είτε ως αποδέκτης είτε ως εκδότης είτε ως οπισθογράφος, ή τη χορήγηση οποιασδήποτε οικονομικής εγγύησης, ή την ανάληψη οποιασδήποτε άλλης οικονομικής ευθύνης ή υποχρέωσης για λογαριασμό του προσώπου αυτού, ή τη συμμετοχή σε αξίες που εκδόθηκαν από το πρόσωπο αυτό, ή την ανάληψη οποιασδήποτε υποχρέωσης για τη χορήγηση οποιωνδήποτε από τα πιο πάνω και περιλαμβάνει οποιεσδήποτε από τις πιο πάνω πράξεις που γίνονται προς όφελος τρίτου με την εγγύηση του προσώπου αυτού·

(β) "μεγάλη πιστωτική διευκόλυνση" σημαίνει τη συνολική αξία των πιστωτικών διευκολύνσεων που χορηγούνται στο ίδιο πρόσωπο όταν αυτή υπερβαίνει το δέκα τοις εκατό της κεφαλαιουχικής βάσης τράπεζας·

(γ) "πιστωτική διευκόλυνση που δεν εξασφαλίζεται με εμπράγματη ασφάλεια" σημαίνει οποιαδήποτε πιστωτική διευκόλυνση εκτός εκείνης η οποία χορηγείται με εμπράγματη ασφάλεια περιουσιακού στοιχείου του οποίου η αγοραία αξία δεν είναι μικρότερη από το ποσό της διευκόλυνσης ή εκείνο το μέρος της διευκόλυνσης το οποίο υπερβαίνει την αγοραία αξία του περιουσιακού στοιχείου που αποτελεί την ασφάλεια.