Περιορισμός σε πιστωτικές διευκολύνσεις

11.-(1) Απαγορεύεται σε τράπεζα που συστάθηκε στη Δημοκρατία-

(α) Να επιτρέψει όπως η συνολική αξία των χρηματοδοτικών ανοιγμάτων που παρέχει στο ίδιο πρόσωπο υπερβεί οποτεδήποτε τα είκοσι πέντε τοις εκατό της κεφαλαιακή της βάσης ή οποιοδήποτε άλλο χαμηλότερο ποσοστό που η Κεντρική Τράπεζα ήθελε οποτεδήποτε ορίσει:

Νοείται ότι, η Κεντρική Τράπεζα δύναται να επιτρέψει χρηματοδοτικά ανοίγματα ποσοστού πέραν του είκοσι πέντε τοις εκατόν (25%) της κεφαλαιακή βάσης τράπεζας, νοουμένου ότι, η υπέρβαση σχετίζεται με ανοίγματα στο χαρτοφυλάκιο συναλλαγών όπως ορίζονται με Οδηγία για την κεφαλαιακή επάρκεια που εκδίδεται από την Κεντρική Τράπεζα δυνάμει του άρθρου 41 και, καλύπτεται με επιπρόσθετη κεφαλαιακή απαίτηση, όπως καθορίζεται από την Κεντρική Τράπεζα, δυνάμει του άρθρου 21.

(β) να επιτρέψει όπως η συνολική αξία όλων των μεγάλων χρηματοδοτικών ανοιγμάτων όπως αυτά ορίζονται στο εδάφιο (4) υπερβούν οποτεδήποτε τα οκτακόσια τοις εκατό της κεφαλαιακή της βάσης ή οποιοδήποτε άλλο χαμηλότερο ποσοστό που η Κεντρική Τράπεζα ήθελε οποτεδήποτε ορίσει.

(γ) να χορηγήσει σε οποιοδήποτε από τους συμβούλους οποιαδήποτε πιστωτική διευκόλυνση εκτός αν η συναλλαγή έτυχε της προηγούμενης έγκρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της τράπεζας με απόφαση του που λήφθηκε με πλειοψηφία των δύο τρίτων του συνόλου των μελών του και ο ενδιαφερόμενος σύμβουλος δεν παρίστατο κατά τη συζήτηση του θέματος αυτού από το Συμβούλιο και ούτε μετείχε στη σχετική ψηφοφορία, τα   ανοίγματα   που   παραχωρούνται   σε   τέτοια περίπτωση, παραχωρούνται με τους ίδιους εμπορικούς όρους που η τράπεζα επιβάλλει στους πελάτες της για παρόμοια ανοίγματα σύμφωνα με τη συνήθη τραπεζική πρακτική·

(δ) τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (1)(α), να επιτρέψει όπως η συνολική αξία των πιστωτικών διευκολύνσεων προς όλους τους συμβούλους της υπερβεί το σαράντα τοις εκατό της κεφαλαιακή της βάσης ή οποιοδήποτε άλλο χαμηλότερο ποσοστό που η Κεντρική Τράπεζα ήθελε οποτεδήποτε ορίσει·

(ε) να επιτρέψει όπως η συνολική αξία των χρηματοδοτικών ανοιγμάτων, που δεν εξασφαλίζονται με εμπράγματη ασφάλεια και που παραχωρούνται προς όλους τους συμβούλους της, υπερβεί οποτεδήποτε το πέντε τοις εκατό της κεφαλαιακή της βάσης ή οποιοδήποτε άλλο χαμηλότερο ποσοστό που η Κεντρική Τράπεζα ήθελε οποτεδήποτε ορίσει.

(1Α) Εάν, σε εξαιρετική περίπτωση, τα αναληφθέντα χρηματοδοτικά ανοίγματα υπερβαίνουν τα όρια που προβλέπονται στις παραγράφους (α), (β), (δ) και (ε) του εδαφίου (1), αυτό κοινοποιείται αμέσως στην Κεντρική Τράπεζα η οποία δύναται, εφόσον το δικαιολογούν οι περιστάσεις, να παράσχει περιορισμένη προθεσμία προκειμένου η τράπεζα να συμμορφωθεί προς τα όρια.

(2) Για τη διαπίστωση κατά πόσο υπάρχει συμμόρφωση με το εδάφιο (1), η Κεντρική Τράπεζα  δύναται  να εξαιρεί από καιρό σε καιρό οποιοδήποτε χρηματοδοτικό άνοιγμα, αφού λάβει υπόψη της ή τον εξαιρετικά χαμηλό κίνδυνο που συνεπάγονται τα εν λόγω χρηματοδοτικά ανοίγματα, νοουμένου ότι τέτοιες εξαιρέσεις δεν συγκρούονται με τις ισχύουσες στη Δημοκρατία πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

(3) Η Κεντρική Τράπεζα δύναται να ορίσει ότι-

(α) Τα συμφέροντα δύο ή περισσότερων προσώπων είναι με τέτοιο τρόπο συνδεδεμένα ώστε τα πρόσωπα αυτά να θεωρεί ότι συνιστούν ένα πρόσωπο, και τα χρηματοδοτικά ανοίγματα που παραχωρούνται στα πρόσωπα αυτά συνενώνονται και λογίζεται ότι παραχωρούνται προς ένα και το αυτό πρόσωπο·

(β) τα συμφέροντα οποιουδήποτε συμβούλου είναι με τέτοιο τρόπο συνδεδεμένα με τα συμφέροντα άλλου ή άλλων προσώπων ώστε τα πρόσωπα αυτά να θεωρείται ότι συνιστούν ένα πρόσωπο, και τα χρηματοδοτικά ανοίγματα που παραχωρούνται στο σύμβουλο ή οποιοδήποτε πρόσωπο από αυτά συνενώνονται και λογίζεται ότι παραχωρούνται στον εν λόγω σύμβουλο.

(4) Για τους σκοπούς του Νόμου αυτού-

(α) "χρηματοδοτικό άνοιγμα" σε σχέση με πρόσωπο σημαίνει τη χορήγηση οποιουδήποτε δανείου ή το άνοιγμα τρεχούμενου χρεωστικού λογαριασμού για το πρόσωπο αυτό, ή τη χορήγηση οποιασδήποτε χρηματοδοτικής μίσθωσης (financial leasing), συμπεριλαμβανομένης και χρηματοδότησης με ενοικιαγορά, ή την προεξόφληση γραμματίου ή συναλλαγματικής για την οποία το πρόσωπο αυτό υπέχει ευθύνη είτε ως αποδέκτης είτε ως εκδότης είτε ως οπισθογράφος, ή τη χορήγηση οποιασδήποτε οικονομικής εγγύησης, ή την ανάληψη οποιασδήποτε άλλης οικονομικής ευθύνης ή υποχρέωσης για λογαριασμό του προσώπου αυτού, ή τη συμμετοχή σε αξίες που εκδόθηκαν από το πρόσωπο αυτό, ή την ανάληψη οποιασδήποτε υποχρέωσης για τη χορήγηση οποιωνδήποτε από τα πιο πάνω και περιλαμβάνει οποιεσδήποτε από τις πιο πάνω πράξεις που γίνονται προς όφελος τρίτου με την εγγύηση του προσώπου αυτού, περιλαμβάνει δε οποιοδήποτε άλλο άμεσο ή έμμεσο στοιχείο ενεργητικού εντός ή εκτός ισολογισμού τράπεζας σε σχέση με το πρόσωπο αυτό·

(β) "μεγάλο χρηματοδοτικό άνοιγμα" σημαίνει χρηματοδοτικό άνοιγμα, που παραχωρείται στο ίδιο πρόσωπο, όταν η αξία του ισούται ή υπερβαίνει το δέκα τοις εκατό της κεφαλαιακή βάσης τράπεζας·

(γ) "χρηματοδοτικό άνοιγμα που δεν εξασφαλίζεται με εμπράγματη ασφάλεια" σημαίνει οποιοδήποτε χρηματοδοτικό άνοιγμα εκτός εκείνου το οποίο παραχωρείται με εμπράγματη ασφάλεια περιουσιακού στοιχείου, του οποίου η αξία δεν είναι μικρότερη από το ποσό του ανοίγματος ή εκείνο το μέρος του ανοίγματος το οποίο υπερβαίνει την αξία του περιουσιακού στοιχείου που αποτελεί την ασφάλεια. Η αξία υπολογίζεται κατά τα οριζόμενα σε οδηγία που εκδίδεται από την Κεντρική Τράπεζα δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 41.