Άνοιγμα λογαριασμού και στοιχεία ταυτότητας πελάτη

15Α. [Διαγράφηκε]