Άνοιγμα λογαριασμού και στοιχεία ταυτότητας πελάτη

15Α. (1)  Οποιαδήποτε τράπεζα που εμπίπτει στις διατάξεις του παρόντος Νόμου, οφείλει-

(α)  να εξασφαλίζει από οποιοδήποτε πελάτη της για σκοπούς ανοίγματος λογαριασμού σ’  αυτή στοιχεία ταυτότητας του πελάτη, ήτοι, το όνομα, τη διεύθυνση, τον αριθμό του επισήμου δελτίου ταυτότητας ή αριθμό διαβατηρίου και χώρα έκδοσής του.

(β)  να περιλαμβάνει τα εξασφαλιζόμενα δυνάμει της παραγράφου (α) του παρόντος εδαφίου στοιχεία ταυτότητας, στα στοιχεία της κατάστασης λογαριασμού του πελάτη.

(2)  Τα στοιχεία που αναφέρονται στο εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου, προσδιορίζονται βάσει του επίσημου δελτίου ταυτότητας ή του διαβατηρίου που υποβάλλει ο πραγματικός δικαιούχος·

Νοείται ότι οι τράπεζες έχουν την υποχρέωση να μεριμνήσουν για την προσθήκη των πιο πάνω αναφερόμενων στοιχείων σε όλους τους λογαριασμούς που τηρούνται από αυτές χωρίς στοιχεία ταυτότητας ή που τηρούνται με στοιχεία που δε συνάδουν με τα πραγματικά στοιχεία του πελάτη.