Απαγόρευση σε τράπεζα εμπορίας μετοχών της

15. Απαγορεύεται σε τράπεζα που συστάθηκε στη Δημοκρατία-

(α) Να αποκτά ή να εμπορεύεται για ίδιο λογαριασμό δικές της μετοχές· ή

(β) να χορηγεί πιστωτικές διευκολύνσεις σε πρόσωπα που δεν είναι υπάλληλοι της τράπεζας που να υπερβαίνουν τις πενήντα χιλιάδες λίρες κατά πρόσωπο, για υποβοήθηση της αγοράς των δικών της μετοχών ή των μετοχών της μητρικής της εταιρείας ή των μετοχών οποιασδήποτε θυγατρικής εταιρείας της τράπεζας ή της μητρικής της εταιρείας.