Απαγόρευση σε ΑΠΙ εμπορίας μετοχών του

15. Απαγορεύεται σε ΑΠΙ που συστάθηκε στη Δημοκρατία-

(α) να αποκτά ή να εμπορεύεται για ίδιο λογαριασμό δικές του μετοχές χωρίς την προηγούμενη έγκριση της Κεντρικής Τράπεζας, η οποία χορηγείται τηρουμένων των διατάξεων του περί Εταιρειών Νόμου ή του περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμου, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται, που αφορούν το δικαίωμα εταιρείας για εξαγορά ή απόκτηση δικών της μετοχών· ή

(β) να χορηγεί πιστωτικές διευκολύνσεις άμεσες ή έμμεσες για  αγορά των δικών του κεφαλαιακών μέσων ή των κεφαλαιακών μέσων της μητρικής του επιχείρησης ή των μετοχών οποιασδήποτε θυγατρικής επιχείρησης του ΑΠΙ ή της μητρικής του επιχείρησης.