Απαγόρευση σε τράπεζα εμπορίας μετοχών της

15. Απαγορεύεται σε τράπεζα που συστάθηκε στη Δημοκρατία-

(α) να αποκτά ή να εμπορεύεται για ίδιο λογαριασμό δικές της μετοχές χωρίς την προηγούμενη έγκριση της Κεντρικής Τράπεζας, η οποία χορηγείται τηρουμένων των διατάξεων του περί Εταιρειών Νόμου που αφορούν το δικαίωμα εταιρείας για εξαγορά ή απόκτηση δικών της μετοχών·

(β) να χορηγεί πιστωτικές διευκολύνσεις σε πρόσωπα που δεν είναι υπάλληλοι της τράπεζας που να υπερβαίνουν τις πενήντα χιλιάδες λίρες κατά πρόσωπο, για υποβοήθηση της αγοράς των δικών της μετοχών ή των μετοχών της μητρικής της εταιρείας ή των μετοχών οποιασδήποτε θυγατρικής εταιρείας της τράπεζας ή της μητρικής της εταιρείας.