Τερματισμός εργασιών υποκαταστήματος

9. Τράπεζα που προτίθεται να τερματίσει τις εργασίες οποιουδήποτε υποκαταστήματος της οφείλει να δώσει προηγουμένως προς την Κεντρική Τράπεζα τριών μηνών γραπτή προειδοποίηση για την πρόθεση αυτή ή τέτοια άλλη βραχύτερη γραπτή προειδοποίηση που η Κεντρική Τράπεζα ήθελε εκάστοτε επιτρέψει.