Προοίμιο

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

MEΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Διενέργειας Εράνων Νόμος του 2014.

Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια:

«άδεια» σημαίνει την άδεια διενέργειας εράνου που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 8.

«Αρχή Αδειών» σημαίνει:-

(α) σχετικά με τη διενέργεια παγκύπριου εράνου, την Επιτροπή που αποτελείται από το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών ή εκπρόσωπό του, ως Πρόεδρο, ένα εκ των Επάρχων που ορίζεται κάθε φορά από το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών ή εκπρόσωπό του, τον Αρχηγό της Αστυνομίας ή εκπρόσωπό του, το Διευθυντή του Τμήματος Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας ή εκπρόσωπό του, εκπρόσωπο της Ένωσης Δήμων Κύπρου, εκπρόσωπο της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου και εκπρόσωπο του Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού.

(β) σχετικά με τη διενέργεια εράνου σε επαρχιακό ή τοπικό επίπεδο, την Επιτροπή που αποτελείται από τον οικείο Έπαρχο ή εκπρόσωπό του, ως Πρόεδρο, τον Αστυνομικό Διευθυντή της Επαρχίας ή εκπρόσωπό του, τον Επαρχιακό Λειτουργό του Τμήματος Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας ή εκπρόσωπό του, εκπρόσωπο της Ένωσης Δήμων Κύπρου, που προέρχεται από Δήμο της οικείας Επαρχίας, τον Πρόεδρο ή εκπρόσωπο της Επαρχιακής Ένωσης Κοινοτήτων της αντίστοιχης Επαρχίας, και εκπρόσωπο του Επαρχιακού Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού·

«διοργανωτής», σχετικά με τη διενέργεια εράνου, σημαίνει νομικό ή φυσικό πρόσωπο το οποίο υποκινεί άλλους να ενεργούν ως ερανιστές για σκοπούς διεξαγωγής εράνου και οι λέξεις «διοργανώνω» και «διοργάνωση» έχουν αντίστοιχες έννοιες·

«έρανος» σημαίνει έκκληση προς το κοινό ή οποιαδήποτε ομάδα του κοινού, που γίνεται με επιστολές, ανακοινώσεις ή άλλα έντυπα ή έγγραφα ή μέσω του ταχυδρομείου, του τύπου, του τηλεφώνου, του ραδιοφώνου, της τηλεόρασης, του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή του διαδικτύου ή με επισκέψεις από οικία σε οικία ή σε τόπο εργασίας και, ή με έκκληση ρητώς ή σιωπηρώς, σε οδούς ή σε άλλους δημόσιους τόπους, όπως καταβάλει, με ή χωρίς αντιπαροχή, για οποιοδήποτε φιλανθρωπικό, αγαθοεργό ή θρησκευτικό, περιβαλλοντικό και/ή φιλοζωικό σκοπό, καθώς και για ανέγερση μνημείων, χρήματα ή άλλα περιουσιακά στοιχεία που δεν είναι χρήματα, χωρίς να περιλαμβάνει τη διεξαγωγή εράνου εντός θρησκευτικών ιδρυμάτων και ή στον περίβολο αυτών, τηρουμένων των διατάξεων της επιφύλαξης του εδαφίου (1) του άρθρου 5, αλλά δεν περιλαμβάνει και τις συναφείς δραστηριότητες οι οποίες συντονίζονται ή διενεργούνται από τον εκάστοτε διοριζόμενο Επίτροπο Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ) και ή το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού (Π.Σ.Ε.Ε.) και αφορούν την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, φυσικών καταστροφών και εμπόλεμων καταστάσεων και οι οποίες αναλαμβάνονται σε συνεννόηση και με την εξασφάλιση της συναίνεσης της αρμόδιας Αρχής Αδειών, κάθε δε, τέτοια περίπτωση, γνωστοποιείται με την περίληψή της στον επικαιροποιημένο κατάλογο αδειών που είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του περί Διενέργειας Εράνων Νόμου·

«ερανιστής» σημαίνει, σχετικά με έρανο, πρόσωπο το οποίο κάνει την έκκληση αυτή με οποιοδήποτε από τους τρόπους που προαναφέρθηκαν·

«έσοδα», σχετικά με έρανο, σημαίνει, όλα τα χρηματικά ποσά και όλα τα άλλα περιουσιακά στοιχεία που δίνονται, είτε με είτε χωρίς αντιπαροχή, ως ανταπόκριση προς την έκκληση που έγινε·

«οδικός έρανος» σημαίνει τη διεξαγωγή εράνου επί οποιασδήποτε οδού, πλατείας, μονοπατιού, ανοικτού τόπου ή χώρου που ανήκει στη δημοκρατία για χρήση από το κοινό, δυνάμει οποιουδήποτε εκάστοτε σε ισχύ νόμου, και περιλαμβάνει οποιοδήποτε μονοπάτι, ανοικτό τόπο ή χώρο επί του οποίου το κοινό έχει δικαίωμα διόδου και οποιαδήποτε γη που εφάπτεται σε οποιαδήποτε δημόσια οδό, η οποία διατηρήθηκε για την προστασία ή προς όφελος αυτής.

«οικείοι αποθανόντος προσώπου» σημαίνει κατά σειρά προτεραιότητας τα ακόλουθα πρόσωπα:-

(α) αν ο αποθανών ήταν ανήλικος, το πρόσωπο που ήταν ο νόμιμος κηδεμόνας αυτού κατά την ημερομηνία του θανάτου του∙ 
(β) τον/την σύζυγο του αποθανόντος∙   
(γ) το ενήλικο τέκνο του αποθανόντος∙ 
(δ) το γονέα του αποθανόντος∙  
(ε) τον ενήλικα εγγονό ή την ενήλικη εγγονή του αποθανόντος∙
(στ) τον ενήλικα αδελφό ή την ενήλικη αδελφή του αποθανόντος∙
(ζ) τον ενήλικα αδελφότεκνο ή την ενήλικη αδελφότεκνη του αποθανόντος·
(η) οποιοδήποτε ενήλικο πρόσωπο που έχει προσωπική ή συγγενική σχέση με τον αποθανόντα:

Νοείται ότι όσον αφορά πρόσωπα όμοιου βαθμού, η σειρά προτεραιότητας καθορίζεται׃-

(α) Κατόπιν συμφωνίας μεταξύ τους· ή 
(β) ελλείψει τέτοιας συμφωνίας, αρχίζει με τον  ηλικιακά μεγαλύτερο  και μεταφέρεται στον αμέσως  ηλικιακά μικρότερο.

«οικία», για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, σημαίνει τον προσωρινό ή μόνιμο τόπο διαμονής προσώπου·

«πρόσωπο» σημαίνει φυσικό ή νομικό πρόσωπο·

«τόπος εργασίας» σημαίνει, σχετικά με έρανο, το χώρο όπου πρόσωπο ασκεί τις επαγγελματικές του δραστηριότητες·

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Εσωτερικών.

Σκοπός και πεδίο εφαρμογής

3. Σκοπός του παρόντος Νόμου είναι ο καθορισμός της διαδικασίας, των όρων και των προϋποθέσεων για τη διενέργεια εράνου, η δυνατότητα διεξαγωγής των αναγκαίων ελέγχων, καθώς και η επιβολή κυρώσεων με σκοπό τον αποκλεισμό των παράνομων και παραπλανητικών εράνων.

Αρμόδια Αρχή

4. Αρμόδια Αρχή για την εφαρμογή του παρόντος Νόμου ορίζεται ο Υπουργός Εσωτερικών.

Άδεια διενέργειας εράνων

5.(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), πρόσωπο το οποίο επιθυμεί να διοργανώσει έρανο εντός της Δημοκρατίας, οφείλει να εξασφαλίσει άδεια διενέργειας εράνου από την κατά περίπτωση αρμόδια Αρχή Αδειών:

Νοείται ότι η κατά περίπτωση αρμόδια Αρχή Αδειών δύναται, σε εξαιρετικές μόνο περιπτώσεις, να αδειοδοτεί οργανωμένους φορείς, για σκοπούς διεξαγωγής εράνου, στον περίβολο των ναών, κατόπιν εξασφάλισης της σύμφωνης γνώμης της αρμόδιας Εκκλησιαστικής Αρχής:

Νοείται περαιτέρω ότι, για την είσπραξη εισφορών στον περίβολο των ναών, στις περιπτώσεις κηδειών, δεν απαιτείται η εξασφάλιση άδειας από την αρμόδια Αρχή Αδειών στην περίπτωση που οι οικείοι του αποθανόντος, εκφράσουν γραπτώς την επιθυμία τους στην αρμόδια Εκκλησιαστική Επιτροπή, καθορίζοντας τον αποδέκτη των εισφορών, εφόσον εξασφαλιστεί η σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Εκκλησιαστικής Επιτροπής.

(2) Η διεξαγωγή εράνου με επισκέψεις από οικία σε οικία απαγορεύεται μετά την παρέλευση τριών χρόνων από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου:

Νοείται ότι, κατά την πιο πάνω περίοδο, επιτρέπεται σε εξαιρετικές μόνο περιπτώσεις η διεξαγωγή εράνου, με επισκέψεις από οικία σε οικία, από οργανωμένους φορείς κατόπιν έγκρισης του Υπουργικού Συμβουλίου σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που το ίδιο θεωρεί σκόπιμο να θέσει για κάθε περίπτωση.

Υποβολή αίτησης για άδεια διενέργειας εράνου

6. Πρόσωπο το οποίο επιθυμεί να διοργανώσει έρανο οφείλει να υποβάλει αίτηση στην κατά περίπτωση αρμόδια Αρχή Αδειών για τη χορήγηση άδειας διενέργειας εράνου, τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του εράνου.

Τύπος αίτησης

7.(1) Η αίτηση για τη χορήγηση άδειας διενέργειας εράνου θα υποβάλλεται στην κατά περίπτωση αρμόδια Αρχή Αδειών σε ειδικό έντυπο που καθορίζεται στο Παράρτημα Ι.

(2) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του παρόντος άρθρου, ο Υπουργός δύναται, με διάταγμά του, να καθορίζει στοιχεία ή πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνει το έντυπο υποβολής αίτησης διενέργειας εράνου ή επιπρόσθετα στοιχεία ή πληροφορίες οι οποίες πρέπει να περιλαμβάνονται στο έντυπο που υποβάλλεται με βάση το εδάφιο (1).

Έκδοση άδειας

8.(1) Η άδεια διενέργειας εράνου δύναται να χορηγείται από την κατά περίπτωση αρμόδια Αρχή Αδειών, εφόσον κρίνει ότι πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(2) Η άδεια διενέργειας εράνου εκδίδεται με βάση τον τύπο που καθορίζεται στο Παράρτημα ΙΙ.

(3) Η κατά περίπτωση αρμόδια Αρχή Αδειών, με αιτιολογημένη απόφασή της, δύναται να απορρίψει αίτηση διενέργειας εράνου εάν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις που τίθενται στον παρόντα Νόμο ή για λόγους δημόσιας τάξης, δημόσιας ασφάλειας και/ή δημοσίου συμφέροντος.

(4) Κατά της απόφασης της κατά περίπτωση αρμόδιας Αρχής Αδειών που αναφέρεται στο εδάφιο (3), ο ενδιαφερόμενος αιτητής δύναται να ασκήσει ιεραρχική προσφυγή ενώπιον του Υπουργού, σε διάστημα δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης στον ενδιαφερόμενο αιτητή.

(5) Η άδεια που αναφέρεται στο εδάφιο (1) περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα:

(α) το όνομα και τη διεύθυνση του διοργανωτή.

(β) το σκοπό διενέργειας του εράνου.

(γ) τον τρόπο διενέργειας του εράνου.

(δ) τον τόπο διενέργειας του εράνου.

(ε) τον αριθμό των ερανιστών που θα λάβουν μέρος.

(στ) το σχήμα του εμβλήματος ή του σήματος που θα χρησιμοποιηθεί.

(η) την υποχρέωση έκδοσης απόδειξης παραλαβής από το διοργανωτή στον ερανιστή για τα χρήματα που ο ερανιστής θα παραδώσει, καθώς και από το διοργανωτή ή τον ερανιστή στον εισφορέα.

(θ) την περίοδο ισχύος της άδειας.

(6) Η άδεια που αναφέρεται στο εδάφιο (1) δύναται να χορηγείται με επιπρόσθετους ειδικούς όρους, τους οποίους η κατά περίπτωση αρμόδια Αρχή Αδειών κρίνει αναγκαίους να επιβάλει.

Ανάκληση, αναστολή ή τροποποίηση της άδειας

9. Τηρουμένων των λοιπών διατάξεων του παρόντος Νόμου, η κατά περίπτωση αρμόδια Αρχή Αδειών δύναται να ανακαλεί, αναστέλλει ή τροποποιεί την άδεια διενέργειας εράνου ή οποιοδήποτε όρο έχει τεθεί σε αυτήν, εάν διαφανεί ότι παραβιάζονται οποιοιδήποτε όροι ή προϋποθέσεις που συνοδεύουν την εκδοθείσα άδεια. Σε περίπτωση ανάκλησης άδειας, απαγορεύεται η έκδοση άδειας στο ίδιο πρόσωπο στο μέλλον εκτός αν παρέλθει περίοδος δύο ετών.

Ακύρωση της άδειας

10.(1) Η κατά περίπτωση αρμόδια Αρχή Αδειών δύναται να ακυρώσει άδεια διενέργειας εράνου στο σύνολό της ή μερικώς, ειδοποιώντας ταυτόχρονα με επιστολή της το δικαιούχο της άδειας, όταν για οποιοδήποτε λόγο οι συνθήκες υπό τις οποίες η αρχική άδεια εκδόθηκε διαφοροποιούνται κατά τρόπο που να δικαιολογείται τέτοια ακύρωση.

(2) Χωρίς να επηρεάζονται οι διατάξεις του εδαφίου (1) και σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (3), η κατά περίπτωση αρμόδια Αρχή Αδειών δύναται να ειδοποιήσει με επιστολή της για την ακύρωση της άδειας, όταν:-

(α) ο δικαιούχος της άδειας πεθάνει, καταστεί ανίκανος για διενέργεια εράνου, λόγω σωματικής ή πνευματικής αναπηρίας, ή καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης πέραν του ενός έτους.

(β) δεν διενεργείται ο έρανος μέσα στα χρονικά πλαίσια που η άδεια έχει θέσει.

(3) Η άδεια διενέργειας εράνου δύναται να ακυρωθεί από την κατά περίπτωση αρμόδια Αρχή Αδειών για τους λόγους που αναφέρονται στο εδάφιο (2), εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία που η κατά περίπτωση αρμόδια Αρχή Αδειών έλαβε γνώση.

Περιπτώσεις έκδοσης άδειας διενέργειας εράνου

11.(1) Η κατά περίπτωση αρμόδια Αρχή Αδειών δύναται να χορηγεί άδεια διενέργειας εράνου για σκοπούς ανέγερσης μνημείων ή για παροχή βοήθειας πληθυσμού εντός της Κύπρου ή στο εξωτερικό, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) φυσικών ή ανθρωπογενών καταστροφών.

(β) αποκατάστασης της υγείας οικονομικά αδύνατων ατόμων, που πάσχουν από ανίατες ή δυσίατες ασθένειες ή που έχουν υποστεί βαρείες σωματικές κακώσεις ή αναπηρία.

(γ) άπορων οικογενειών, ατόμων ή ανηλίκων.

(δ) σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση που παρίσταται κοινωνική ανάγκη.

(2) Η άδεια διενέργειας εράνου που αναφέρεται στο εδάφιο (1) δύναται να περιλαμβάνει τέτοιους όρους και προϋποθέσεις, ως η κατά περίπτωση αρμόδια Αρχή Αδειών κρίνει αναγκαίο και σκόπιμο να επιβάλει, ανάλογα με την περίπτωση.

Έγκριση χρήσης ερανιστών

12. Ο Υπουργός δύναται να εγκρίνει τη χρήση ερανιστών επ΄ αμοιβή, για σκοπούς διενέργειας οδικών ή άλλων εράνων, κατόπιν εισήγησης της κατά περίπτωση αρμόδιας Αρχής Αδειών, η οποία δεν χορηγείται αν κατά τη γνώμη της, ο σκοπός του εράνου είναι παράνομος, εικονικός ή απαράδεκτος για λόγους δημόσιας πολιτικής ή ο σκοπός του εξυπηρετείται επαρκώς από Κυβερνητική πολιτική:

Νοείται ότι στην περίπτωση ερανιστών επ’αμοιβή, η αμοιβή τους δεν μπορεί να ξεπερνά το ποσοστό του 5% επί των εισπράξεων του εράνου, ποσό που κατανέμεται εξίσου στο σύνολο των ερανιστών.

Τυπικά στοιχεία άδειας

13. Κάθε άδεια υπογράφεται από τον Πρόεδρο της κατά περίπτωση αρμόδιας Αρχής Αδειών και οποιαδήποτε έντυπα αποδείξεων ή άλλα έντυπα χρησιμοποιούνται στα πλαίσια διεξαγωγής εράνου, είναι θεωρημένα από την κατά περίπτωση αρμόδια Αρχή Αδειών.

Υποχρεώσεις διοργανωτή

14.(1) Έκαστος διοργανωτής τηρεί και υποβάλλει ακριβή λογαριασμό εσόδων και εξόδων στην κατά περίπτωση αρμόδια Αρχή Αδειών, εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία λήξης του εράνου, καθώς και κατάσταση όπου καταγράφεται η πρόθεσή του για τον περαιτέρω τρόπο αξιοποίησης των εσόδων του εράνου. Ο υποβαλλόμενος λογαριασμός εσόδων και εξόδων δημοσιεύεται σε δύο (2) ημερήσιες εφημερίδες. Η κατά περίπτωση αρμόδια Αρχή Αδειών, εάν ικανοποιηθεί ότι υπάρχουν ειδικοί προς τούτο λόγοι, δύναται να παρατείνει την ανωτέρω προθεσμία.

(2) Η κατά περίπτωση αρμόδια Αρχή Αδειών έχει εξουσία να ζητήσει και ο διοργανωτής έχει υποχρέωση να προσκομίσει οποιαδήποτε στοιχεία κριθούν αναγκαία, όπως αποδείξεις εισπράξεων που έχουν εκδοθεί ή καταστάσεις τραπεζικών ή χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων για καταθέσεις που ενδεχομένως έγιναν στα πλαίσια διεξαγωγής του εράνου. Μετά την αξιολόγηση των υποβληθέντων στοιχείων από την κατά περίπτωση αρμόδια Αρχή Αδειών, αυτή υποβάλλει σχετική έκθεση στον Υπουργό, σε διάστημα ενός μηνός από την παραλαβή τους.

(3) Σε οποιοδήποτε μεταγενέστερο στάδιο, η κατά περίπτωση αρμόδια Αρχή Αδειών δύναται να ζητήσει από το διοργανωτή οποιαδήποτε πρόσθετα στοιχεία κρίνει αναγκαία, αναφορικά με τις πραγματικές δαπάνες που έγιναν ή δεν έγιναν, καθώς και τους αντίστοιχους λόγους και να υποβάλει συμπληρωματική έκθεση προς τον Υπουργό.

(4) Στην περίπτωση που διαφανεί ότι τα έσοδα από τον έρανο υπερβαίνουν τις ανάγκες για τις οποίες διεξήχθη ο έρανος, ο Υπουργός έχει εξουσία όπως ζητήσει από το διοργανωτή, σε οποιοδήποτε στάδιο κρίνει σκόπιμο, και εν πάση περιπτώσει εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους προς αυτόν, την επιστροφή του ποσού της υπέρβασης, το οποίο θα κατατίθεται στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας.

Εξουσία της κατά περίπτωση αρμόδιας Αρχής Αδειών να επιλαμβάνεται κεκαλυμμένων πράξεων εράνου

15. Τηρουμένων των διατάξεων του περί Λαχείων Νόμου, η κατά περίπτωση αρμόδια Αρχή Αδειών έχει εξουσία, όπως, κατόπιν διαβούλευσης με τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών, διερευνά και αποφαίνεται, κατά πόσο οποιαδήποτε ενέργεια πώλησης λαχνών, εντύπων ή άλλων αντικειμένων, συνιστά κεκαλυμμένη πράξη εράνου:

Νοείται ότι, οποιαδήποτε απόφαση της Αρχής Αδειών για κεκαλυμμένη πράξη εράνου, είναι δεσμευτική για τους επηρεαζόμενους, οι οποίοι, μετά την έκδοσή της οφείλουν να συμμορφωθούν με τις πρόνοιες του παρόντος Νόμου.

Μη διενέργεια εράνου

16. Τηρουμένων των διατάξεων του Νόμου αυτού, δεν διενεργείται έρανος εκτός αν ικανοποιούνται οι απαιτήσεις του παρόντος Νόμου ως προς την έκδοση άδειας, τις διαδικασίες και τους όρους ή τις προϋποθέσεις για τη διοργάνωση και την υλοποίησή του.

Υποχρεώσεις ερανιστών

17. Σε περίπτωση διεξαγωγής οδικού εράνου, οι ερανιστές δεν θα διεξάγουν τον έρανο στα φώτα τροχαίας, δεν θα εμποδίζουν με οποιοδήποτε τρόπο την τροχαία κίνηση, δεν θα παρεμποδίζουν πρόσωπα που χρησιμοποιούν το δημόσιο οδικό δίκτυο ή δημόσιους χώρους και δεν θα εκφοβίζουν ή ασκούν πίεση ή δεν θα προκαλούν οποιαδήποτε ενόχληση σ’ οποιοδήποτε πρόσωπο.

ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Κυρώσεις

18. Κανένα πρόσωπο δεν διοργανώνει έρανο, εκτός αν υπάρχει σε ισχύ καθόλη τη διάρκεια της περιόδου κατά την οποία διεξάγεται ο έρανος άδεια, η οποία εξουσιοδοτεί τη διοργάνωση και διενέργεια εράνου και αυτός διεξάγεται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες στην άδεια διαδικασίες, όρους ή προϋποθέσεις. Σε αντίθετη περίπτωση, οι διοργανωτές είναι ένοχοι αδικήματος δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου και, σε περίπτωση καταδίκης τους, υπόκεινται σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες ευρώ (€10.000) ή σε φυλάκιση για περίοδο που δεν υπερβαίνει τα δύο έτη ή και στις δύο αυτές ποινές.

Παράβαση υποχρεώσεων ερανιστή και κυρώσεις

19. Κανένα πρόσωπο δεν ενεργεί ως ερανιστής για τους σκοπούς του εράνου, εκτός αν κατέχει πιστοποιητικό εξουσιοδότησης δεόντως υπογραμμένο από το διοργανωτή, όπως αυτό καθορίζεται με σχετικό διάταγμά του Υπουργού, το οποίο ισχύει κατά τη διάρκεια όλης της περιόδου που ενεργεί με τον τρόπο αυτό, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες στην άδεια διαδικασίες, όρους ή προϋποθέσεις. Σε αντίθετη περίπτωση, το πρόσωπο αυτό είναι ένοχο αδικήματος δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000) ή σε φυλάκιση για περίοδο που δεν υπερβαίνει το ένα έτος ή και στις δύο αυτές ποινές.

Διενέργεια εράνου μέσω έντυπων, εγγράφων, κ.ά

20. Σε περίπτωση εράνου με επιστολές, ανακοινώσεις ή άλλα έντυπα ή έγγραφα, το κείμενο των επιστολών, ανακοινώσεων, ή άλλων εντύπων ή εγγράφων αυτά πρέπει να κοινοποιούνται προς την κατά περίπτωση αρμόδια Αρχή Αδειών και σχετική αναφορά πρέπει να υπάρχει σ’αυτά τα έγγραφα.

Συμμετοχή προσώπων ηλικίας κάτω των 18 ετών σε έρανο

21.(1) Για τη συμμετοχή προσώπων ηλικίας μεταξύ 16 και 18 ετών, στη διενέργεια εράνου, απαιτείται η γραπτή συγκατάθεση των γονέων ή κηδεμόνων τους, η οποία κατατίθεται στην κατά περίπτωση αρμόδια Αρχή Αδειών, πριν από την ημερομηνία έναρξης του εράνου και καταχωρείται στο σχετικό Φάκελο.

(2) Κανένα πρόσωπο ηλικίας κάτω των 16 ετών δεν λαμβάνει μέρος ή δεν εμπλέκεται με οποιοδήποτε τρόπο στη διενέργεια εράνου.

(3) Πρόσωπο που υποκινεί, χωρίς τη συγκατάθεση του γονέα ή του κηδεμόνα του, άτομο ή άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών να εμπλακούν στη διενέργεια εράνου, είναι ένοχο αδικήματος, δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες ευρώ (€3.000) ή σε φυλάκιση για περίοδο που δεν υπερβαίνει το ένα έτος ή και στις δυο αυτές ποινές.

Υποχρέωση ενημέρωσης Υπουργείου Εσωτερικών

22. Με την έκδοση άδειας εράνου, από οποιαδήποτε κατά περίπτωση αρμόδια Αρχή Αδειών, ενημερώνεται άμεσα ηλεκτρονικά το Υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο διατηρεί στην ιστοσελίδα του επικαιροποιημένο κατάλογο με το σύνολο των σε ισχύ αδειών εράνου στη Δημοκρατία, επισημαίνοντας τη χρονική ισχύ τους και το σκοπό, τον τρόπο και τον τόπο διεξαγωγής τους.

Μη εξουσιοδοτημένο σήμα

23. Πρόσωπo τo oπoίo, αvαφoρικά με oπoιoδήπoτε έραvo:

(α) εκθέτει ή χρησιμoπoιεί σήμα ή πιστoπoιητικό εξoυσιoδότησης άλλo από σήμα ή πιστoπoιητικό τo oπoίo είvαι εξoυσιoδoτημέvo, βάσει ή δυvάμει oπoιωvδήπoτε Καvovισμώv πoυ εκδίδovται δυνάμει τoυ Νόμoυ αυτoύ, vα εκθέτει ή χρησιμoπoιεί με τov τρόπo αυτό, ή

(β) εκθέτει ή χρησιμoπoιεί oπoιoδήπoτε σήμα, σύμβoλo, έμβλημα, πιστoπoιητικό ή άλλo έγγραφo πoυ σκoπείται, πρooρίζεται ή είvαι πιθαvόv vα πρoκαλέσει σε oπoιoδήπoτε πρόσωπo τηv πεπoίθηση ότι τo πρόσωπo πoυ εκθέτει ή χρησιμoπoιεί αυτό είvαι εξoυσιoδoτημέvoς εραvιστής για τους σκoπoύς εράvoυ για τov oπoίo έχει χoρηγηθεί άδεια όταv κάτι τέτoιo δεv συμβαίvει, είvαι έvoχo αδικήματoς.

(2) Πρόσωπo τo oπoίo, κατά τηv παρoχή oπoιωvδήπoτε πληρoφoριώv, για τoυς σκoπoύς τoυ Νόμoυ αυτoύ ή oπoιωvδήπoτε Καvovισμώv πoυ εκδίδovται δυνάμει αυτoύ, εv γvώσει τoυ ή απερίσκεπτα προβαίνει σε oπoιαδήπoτε δήλωση η oπoία είvαι ψευδής σε oπoιαδήπoτε oυσιαστική λεπτoμέρεια, είvαι έvoχo αδικήματoς.

Εξουσία για σύλληψη παρανομούντος και κατάσχεση εισπραχθέντων από παράνομη διενέργεια εράνου

24.(1) Κάθε μέλoς της αστυvoμικής δύvαμης, με στoλή ή χωρίς στολή, δύvαται vα συλλάβει χωρίς έvταλμα oπoιoδήπoτε πρόσωπo πoυ διαπράττει αδίκημα δυνάμει των διατάξεων τoυ Νόμoυ αυτoύ και δύvαται vα κατάσχει oπoιαδήπoτε χρήματα ή άλλα περιoυσιακά στoιχεία πoυ εισπράχθηκαv από τo πρόσωπo αυτό και oπoιoδήπoτε κιβώτιo ή oπoιoδήπoτε άλλo δoχείo πoυ περιέχει τα χρήματα αυτά ή άλλα περιoυσιακά στoιχεία, και oπoιoδήπoτε αvτικείμεvo, έμβλημα, έvσημo, έγγραφo, βιβλίo, διπλότυπo ή άλλo έvτυπo τo oπoίo σχετίζεται ή δυvατό vα σχετίζεται, με τo αδίκημα αυτό.

(2) Σε περίπτωση μέλους της αστυνομικής δύναμης που δε φέρει στολή, αυτό επιδεικνύει την αστυνομική του ταυτότητα σε οποιοδήποτε πρόσωπο πριν προβεί στις ενέργειες που προβλέπονται στο εδάφιο (1).

Βάρος απόδειξης

25. Κατά τη δίωξη πρoσώπoυ για παράβαση oπoιασδήπoτε διάταξης τoυ παρόντος Νόμoυ, εvαπόκειται στov κατηγoρoύμεvo vα απoδείξει ότι έχει λάβει άδεια από τηv κατά περίπτωση αρμόδια Αρχή Αδειών.

Αδικήματα για τα οποία δεν προνοείται ειδική ποινή

26. Πρόσωπo τo oπoίo είvαι έvoχo αδικήματoς δυνάμει των διατάξεων τoυ παρόντος Νόμoυ για τo oπoίo δεv πρovoείται ειδική πoιvή από τo Νόμo αυτό, υπόκειται σε πρόστιμo πoυ δεv υπερβαίvει τις πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000) ή σε φυλάκιση για περίoδo πoυ δεv υπερβαίvει το ένα έτος ή και στις δύo αυτές πoιvές.

Αδικήματα από νομικά πρόσωπα

27. Όταv διαπράττεται oπoιoδήπoτε αδίκημα δυνάμει των διάταξεων τoυ παρόντος Νόμoυ από oπoιoδήπoτε voμικό πρόσωπo, σύvδεσμo, oργάvωση ή έvωση πρoσώπωv, κάθε πρόσωπo, πoυ είvαι επιφoρτισμέvo ή απασχoλείται ή εvεργεί τov έλεγχo ή τη διαχείριση τωv υπoθέσεωv ή δραστηριoτήτωv τoυ voμικoύ αυτoύ πρoσώπoυ, συvδέσμoυ, oργάvωσης ή έvωσης πρoσώπωv, θεωρείται έvoχo τoυ αδικήματoς αυτoύ, εκτός εάν αποδειχτεί από οποιoδήπoτε τέτoιo πρόσωπo ότι, χωρίς αμέλεια ή παράλειψη από μέρoυς τoυ δεv είχε γvώση ότι τo αδίκημα διαπραττόταv ή ότι επρόκειτo vα διαπραχθεί ή ότι έλαβε όλα τα εύλoγα μέτρα για vα παρεμπoδίσει τη διάπραξη αυτoύ.

Διάταγμα δήμευσης

28. Κατά τηv απoπεράτωση oπoιασδήπoτε δίκης σε σχέση με αδίκημα για τo oπoίo υπάρχει ισχυρισμός ότι διαπράχτηκε κατά παράβαση των διατάξεων τoυ παρόντος Νόμoυ, όταv η δίκη αυτή καταλήγει σε καταδίκη, τo δικαστήριo δύvαται vα εκδώσει διάταγμα για τηv επιστρoφή στov ιδιoκτήτη, αv είvαι γvωστός ή για τη δήμευση oπoιωvδήπoτε χρημάτωv ή άλλωv περιoυσιακώv στoιχείωv πoυ παρoυσιάστηκαv εvώπιov τoυ δικαστηρίoυ αυτoύ ή πoυ τελεί υπό τη φύλαξή τoυ ή υπό τη φύλαξη της αστυvoμίας ή oπoιoυδήπoτε δημόσιoυ υπαλλήλoυ τα oπoία, κατά τη γvώμη τoυ δικαστηρίoυ, λήφθηκαv διά ή ως απoτέλεσμα διάπραξης αδικήματoς, δυνάμει των διατάξεων τoυ παρόντος Νόμoυ.

Διοικητικό πρόστιμο

29.(1) Η κατά περίπτωση αρμόδια Αρχή Αδειών δύναται να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο σε πρόσωπο το οποίο παραβαίνει τις διατάξεις των άρθρων 14, 17, 18 και 23, που δεν υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες ευρώ (€3.000).

(2) Κατά της απόφασης για επιβολή διοικητικού προστίμου, επιτρέπεται η άσκηση ιεραρχικής προσφυγής ενώπιον του Υπουργού, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης στον παραβάτη.

(3) Το ποσό του διοικητικού προστίμου εισπράττεται από την Αρμόδια Αρχή όταν περάσει άπρακτη η προθεσμία των εβδομήντα πέντε (75) ημερών, για άσκηση προσφυγής ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου, από την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης για επιβολή χρηματικής ποινής.

(4) Σε περίπτωση παράλειψης πληρωμής του επιβαλλόμενου από την Αρμόδια Αρχή διοικητικού προστίμου, η Αρμόδια Αρχή λαμβάνει δικαστικά μέτρα και εισπράττεται το οφειλόμενο ποσό ως αστικό χρέος οφειλόμενο στη Δημοκρατία.

Έκδοση Κανονισμών

30.(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο εκδίδει Κανονισμούς, που απαιτούνται για τη ρύθμιση οποιουδήποτε θέματος το οποίο χρήζει ή είναι δεκτικό καθορισμού και γενικά για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(2) Ειδικότερα και χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (1), οι Κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος άρθρου δύνανται να προβλέπουν για όλα ή μερικά από τα ακόλουθα θέματα:

(α) τη ρύθμιση της συμπεριφοράς των διοργανωτών και ερανιστών σχετικά με τους εράνους αυτούς.

(β) την αναγκαιότητα χρήσης σημάτων και τη ρύθμιση της χρήσης τους από τους ερανιστές και πιστοποιητικών εξουσιοδότησης και για την έκδοση, φύλαξη, παρουσίαση, επίδειξη και επιστροφή αυτών, και, ειδικότερα για την αναγκαιότητα όπως οι ερανιστές, όταν ζητείται από αστυνομικό με στολή ή και με πολιτική περιβολή, ή από οποιοδήποτε κάτοχο οικίας ή τόπου εργασίας στην οποία ή στον οποίο γίνεται επίσκεψη ή από πρόσωπο που καλείται να εισφέρει στον έρανο να παρουσιάζουν τα πιστοποιητικά εξουσιοδότησής τους.

(γ) την αυθεντικότητα των πιστοποιητικών εξουσιοδότησης τα οποία μπορεί να είναι κοινά για όλους τους εράνους, με ανάγλυφη σφραγίδα της Δημοκρατίας και για την ευκρινή ένδειξη πάνω στα εμβλήματα του σκοπού του εράνου.

(δ) την αναγκαιότητα της έκδοσης αποδείξεων σε σχέση με χρήματα που εισπράττονται.

(ε) την αναγκαιότητα όπως οι διοργανωτές εράνων δίνουν και/ή δημοσιεύουν αληθείς λογαριασμούς για όλα τα χρήματα που εισπράττονται και πληρώνονται, καθώς και για τον τρόπο και την ακολουθητέα διαδικασία ελέγχου των εισπραχθέντων και δαπανηθέντων χρηματικών ποσών.

(στ) την απαγόρευση σε πρόσωπα που είναι ηλικίας κάτω από την ηλικία που καθορίζεται για να ενεργούν ως ερανιστές και σε άλλα πρόσωπα από του να υποκινούν ή να επιτρέπουν σε αυτά να ενεργούν, ως ερανιστές.

(η) την απαγόρευση εισόδου ερανιστών σε οικίες ή για τη ρύθμιση της εισόδου ερανιστών σε τόπο εργασίας.

(θ) την αναγκαιότητα παροχής από τον αδειούχο στον κατά περίπτωση Πρόεδρο της Αρχής Αδειών των πληροφοριών που απαιτούνται σε σχέση με το σκοπό, τα έξοδα, τα έσοδα και τη διάθεση των εσόδων των εράνων και όπως οι πληροφορίες αυτές αποδεικνύονται και επιβεβαιώνονται με τέτοιο τρόπο, όπως δύναται να καθοριστεί.

(3) Πρόσωπο το οποίο παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με τις διατάξεις οποιουδήποτε Κανονισμού που εκδίδεται βάσει του Νόμου αυτού ή με οποιοδήποτε όρο που επιβάλλεται σε οποιαδήποτε άδεια που χορηγήθηκε από την κατά περίπτωση αρμόδια Αρχή Αδειών είναι ένοχο αδικήματος, δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

Έκδοση διατάγματος

31. Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, ο Υπουργός, δύναται, με διάταγμά του, να ρυθμίζει για όλα ή μερικά από τα ακόλουθα:

(α) στοιχεία ή πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνει το έντυπο υποβολής αίτησης άδειας διενέργειας εράνου.

(β) επιπρόσθετα στοιχεία που δύνανται να απαιτούνται, τα οποία πρέπει να περιλαμβάνονται στο έντυπο υποβολής αίτησης άδειας διενέργειας εράνου.

(γ) για τον καθορισμό των προθεσμιών εντός των οποίων διενεργούνται ορισμένες ενέργειες που προβλέπονται στους Κανονισμούς.

(δ) για τον καθορισμό ελέγχων και επιθεωρήσεων εράνων.

(ε) για οποιοδήποτε θέμα τεχνικής φύσεως που αφορά την καλύτερη εφαρμογή του παρόντος Νόμου.

Κατάργηση Νόμου

32. Με την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου, ο περί Διενέργειας Εράνων Νόμος, καταργείται:

Νοείται ότι οι άδειες που έχουν εκδοθεί με βάση τις διατάξεις του καταργούμενου Νόμου, εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι τη λήξη τους.

Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου

33. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιουνίου 2014.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

(ΑΡΘΡΟ 7)
Ο ΠΕΡΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΑΝΩΝ ΝΟΜΟΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΑΝΟΥ

ΑΡ.........

Προς το Γενικό Διευθυντή Υπουργείου Εσωτερικών /

Έπαρχο …………….(συμπληρώνεται / διαγράφεται ανάλογα)

 

ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΤΗ

 

Ο – Η Όνομα:

 

Επώνυμο:

 

Όνομα Πατέρα:

 

Επώνυμο Πατέρα:

 

Όνομα Μητέρας:

 

Επώνυμο Μητέρας:

 

Υπηκοότητα:

 

Αριθ. Δελτ. Ταυτότητας:

 

Α.Φ.Μ:

 

Ημερομηνία

γέννησης:

 

Τόπος

Γέννησης:

 

Τόπος οικίας:

 

Οδός:

 

Αριθ:

 

ΤΚ:

 

Τηλ:

 

Fax:

 

Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου

(email):

 

 

Υπογραφή

 ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

 

Υπόσταση:

 

 

Στοιχεία Προέδρου ή άλλου εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του νομικού προσώπου:

 

Ο – Η Όνομα:

 

Επώνυμο:

 

 

Όνομα Πατέρα:

 

Επώνυμο Πατέρα:

 

 

Όνομα Μητέρας:

 

Επώνυμο Μητέρας:

 

 

Υπηκοότητα:

 

 

Αριθ. Δελτ. Ταυτότητας:

 

Α.Φ.Μ:

 

 

 

Ημερομηνία γέννησης:

 

Τόπος Γέννησης:

Τόπος οικίας:

 

Οδός:

 

Αριθ:

 

ΤΚ:

 

 

Τηλ:

 

Fax:

 

Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου

(email):

 

 

 

Αρ. Μητρώου Εγγραφής (επισυνάπτεται)

 

Αρ. Φ.Π.Α.

 

Διεύθυνση νομικού προσώπου:

 

Τηλ.

 

Φαξ

 

Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου

(email):

 

Πρόεδρος ή άλλος εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου Υπογραφή

Αριθ. Δελτ. Ταυτότητας :

 

Σφραγίδα νομικού προσώπου

 

 

Εγώ ο …………………………………………., δηλώνω ότι προτίθεμαι να διενεργήσω έρανο σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Διενέργειας Εράνων Νόμου, όπως καταγράφεται πιο κάτω;

 

(α) Ο έρανος θα διενεργηθεί υπέρ …………………………………………………

 

(β) Ο έρανος θα γίνει με τον εξής τρόπο: ………………………………………..…….

 

(γ) Ο έρανος θα γίνει στις ……………………………………………. (καθορίζεται επακριβώς η ημερομηνία έναρξης και λήξης). (Σε οργανωμένους φορείς είναι δυνατή η έκδοση άδειας διάρκειας μέχρι έξι μηνών, με οποιουσδήποτε ειδικούς όρους ήθελε θέσει η Αρχή Αδειών).

 

(δ) Η περιοχή στην οποία θα γίνει ο έρανος θα είναι ………………………………….

 

(ε) Ο αριθμός των ερανιστών δεν θα υπερβαίνει τους …………..……………………

 

(στ) Το σχήμα του εμβλήματος ή του σήματος το οποίο θα χρησιμοποιηθεί θα είναι όπως το δείγμα που επισυνάπτεται με την αίτηση.

 

(ζ) Γνωρίζω ότι απαγορεύεται η διενέργεια εράνου έναντι αμοιβής ή προμήθειας από οποιοδήποτε πρόσωπο ή διαφημιστικό γραφείο, εκτός κατόπιν έγκρισης του Υπουργού Εσωτερικών και δηλώνω υπεύθυνα ότι δεν θα εμπλακεί οποιοδήποτε πρόσωπο ή διαφημιστικό γραφείο, έναντι αμοιβής ή προμήθειας / παρακαλώ όπως εξασφαλιστεί η απαιτούμενη έγκριση του Υπουργού Εσωτερικών για την εμπλοκή του/των …………………………………………………… (προσώπου/ων ή διαφημιστικού γραφείου), του/των οποίου/ων η συνολική αμοιβή θα είναι…………………………%.( δεν μπορεί να υπερβαίνει ποσοστό 5% επί του συνόλου των εσόδων) (συμπληρώνεται και διαγράφεται ανάλογα).

 

(η) Δηλώνω υπεύθυνα ότι κάθε ερανιστής θα είναι υπόλογος σε μένα, για όλα τα χρήματα που συγκεντρώνει, ο οποίος θα εκδίδει στον ερανιστή απόδειξη παραλαβής για κάθε ποσό.

 

(θ) Κάθε ερανιστής θα είναι κάτοχος πιστοποιητικού εξουσιοδότησης υπογραμμένο από μένα, στο οποίο φαίνεται το σήμα που εγκρίθηκε για τον έρανο.

 

(ι) Ως διοργανωτής του εράνου δεσμεύομαι να τηρώ και να υποβάλω στην Αρχή Αδειών τριάντα (30) μέρες μετά την λήξη του εράνου ,ακριβή λογαριασμό εσόδων και εξόδων τον οποίο να δημοσιεύσω σε δύο καθημερινές εφημερίδες.

 

(κ) Τα κουτιά ή δοχεία που χρησιμοποιούνται στον έρανο θα παραδίδονται σε μένα ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο μου, από το πρόσωπο που έχει την ευθύνη της φύλαξης τους και θα εκδίδεται απόδειξη παραλαβής.

 

(λ) Σε περιπτώσεις όπου δεν χρησιμοποιούνται κουτιά η δοχεία, για τα χρήματα που εισπράττονται, θα εκδίδεται σχετική απόδειξη είσπραξης.

 

(μ) Γνωρίζω ότι απαγορεύεται αυστηρά σε πρόσωπα ηλικίας κάτω των 16 ετών να ενεργούν ως ερανιστές και για πρόσωπα ηλικίας μεταξύ 16 και 18 ετών, απαιτείται η γραπτή συγκατάθεση των γονέων ή κηδεμόνων τους.

 

(ν) Κανένα πρόσωπο που παίρνει μέρος στη διενέργεια του εράνου δεν θα παρεμποδίζει μ’οποιοδήποτε τρόπο την τροχαία κίνηση ή πρόσωπα που χρησιμοποιούν το δημόσιο οδικό δίκτυο ή δημόσιους χώρους και δεν θα εκφοβίζει ή απειλεί ή ασκεί οποιαδήποτε πίεση ή προκαλεί οποιαδήποτε ενόχληση σε οποιοδήποτε πρόσωπο.

 

(ξ) Η άδεια δεν χορηγείται αν κατά τη γνώμη της Αρχής Αδειών, ο σκοπός του εράνου είναι παράνομος, εικονικός ή απαράδεκτος για λόγους δημόσιας πολιτικής ή ο σκοπός του εξυπηρετείται από Κυβερνητική πολιτική.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

(ΑΡΘΡΟ 8)
Ο ΠΕΡΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΑΝΩΝ ΝΟΜΟΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ
ΑΔΕΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΑΝΟΥ

ΑΡ...................

Από το Υπουργείο Εσωτερικών / Επαρχιακή Διοίκηση

……………………………………….. χορηγείται άδεια στον ....................... από ……………………………… Διεύθυνση ………………………..Αρ. Δ.Τ. ή Αρ. Διαβατηρίου …………………… (για φυσικά πρόσωπα και τον εκπρόσωπο νομικού προσώπου)

Σε περίπτωση νομικού προσώπου:

Oνομασία …………………………..… Υπόσταση ……….……………………………….

Αρ. Εγγραφής…………………….

να διενεργήσει έρανο σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Διενέργειας Εράνων Νόμου, με τους πιο κάτω όρους;

 

(α) Ο έρανος θα διενεργηθεί υπέρ …………………………………………………

(β) Ο έρανος θα γίνει με τον εξής τρόπο: ……………………….. (Σε περίπτωση οδικού εράνου, απαγορεύεται η παρουσία ερανιστών στα φώτα τροχαίας).

(γ) Ο έρανος θα γίνει στις ……………………………… (καθορίζεται επακριβώς η ημερομηνία και η ώρα έναρξης και λήξης). (Σε οργανωμένους φορείς είναι δυνατή η έκδοση άδειας διάρκειας μέχρι έξι μηνών).

(δ) Η περιοχή στην οποία θα γίνει ο έρανος θα είναι ………………………………….

(ε) Ο αριθμός των ερανιστών δεν θα υπερβαίνει τους …………..……………………

(στ) Το σχήμα του εμβλήματος ή του σήματος το οποίο θα χρησιμοποιηθεί θα είναι όπως το δείγμα που υποβλήθηκε στην αίτηση.

(ζ) Απαγορεύεται η διενέργεια εράνου έναντι αμοιβής ή προμήθειας από οποιοδήποτε πρόσωπο ή διαφημιστικό γραφείο, εκτός κατόπιν έγκρισης του Υπουργού Εσωτερικών, η οποία, ενδεχομένως, επισυνάπτεται στην άδεια.

(η) Κάθε ερανιστής θα είναι υπόλογος για όλα τα χρήματα που συγκεντρώνει, στον διοργανωτή του εράνου, ο οποίος θα εκδίδει στον ερανιστή απόδειξη παραλαβής για κάθε ποσό.

(θ) Κάθε ερανιστής πρέπει να είναι κάτοχος πιστοποιητικού εξουσιοδότησης υπογραμμένο από τον διοργανωτή, στο οποίο φαίνεται το σήμα που εγκρίθηκε για τον έρανο.

(ι) Ο διοργανωτής του εράνου υποχρεώνεται να τηρεί και να υποβάλει στην Αρχή Αδειών τριάντα (30) μέρες μετά την λήξη του εράνου, ακριβή λογαριασμό εσόδων και εξόδων τον οποίο να δημοσιεύσει σε δύο καθημερινές εφημερίδες.

(κ) Τα κουτιά ή δοχεία που χρησιμοποιούνται στον έρανο θα παραδίδονται στον διοργανωτή ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του, από το πρόσωπο που έχει την ευθύνη της φύλαξης τους και θα εκδίδεται απόδειξη παραλαβής.

(λ) Σε περιπτώσεις όπου δεν χρησιμοποιούνται κουτιά η δοχεία, για τα χρήματα που εισπράττονται, θα εκδίδεται σχετική απόδειξη είσπραξης.

(μ) Απαγορεύεται αυστηρά σε πρόσωπα ηλικίας κάτω των 16 ετών να ενεργούν ως ερανιστές και για πρόσωπα ηλικίας μεταξύ 16 και 18 ετών, απαιτείται η γραπτή συγκατάθεση των γονέων ή κηδεμόνων τους. Οι υποκινητές ανήλικων προσώπων τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Εράνων Νόμου.

(ν) Κανένα πρόσωπο που παίρνει μέρος στη διενέργεια του εράνου δεν θα παρεμποδίζει μ’οποιοδήποτε τρόπο την τροχαία κίνηση, ή πρόσωπα που χρησιμοποιούν το δημόσιο οδικό δίκτυο ή δημόσιους χώρους και δεν θα εκφοβίζει ή απειλεί ή ασκεί οποιαδήποτε πίεση ή προκαλεί οποιαδήποτε ενόχληση σε οποιοδήποτε πρόσωπο.

 

 

 

 

Ειδικοί όροι:

 

 

 

 

Ημερομηνία: προεδροσ αρχησ αδειων

 

 

Κοιν: Μέλη Αρχής Αδειών.

Σημείωση
5 του Ν. 139(Ι)/2016Έναρξη της ισχύος του Ν. 139(Ι)/2016

Η ισχύς του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 139(Ι)/2016] αρχίζει από την ημερομηνία  δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.