Εξουσία της κατά περίπτωση αρμόδιας Αρχής Αδειών να επιλαμβάνεται κεκαλυμμένων πράξεων εράνου

15. Τηρουμένων των διατάξεων του περί Λαχείων Νόμου, η κατά περίπτωση αρμόδια Αρχή Αδειών έχει εξουσία, όπως, κατόπιν διαβούλευσης με τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών, διερευνά και αποφαίνεται, κατά πόσο οποιαδήποτε ενέργεια πώλησης λαχνών, εντύπων ή άλλων αντικειμένων, συνιστά κεκαλυμμένη πράξη εράνου:

Νοείται ότι, οποιαδήποτε απόφαση της Αρχής Αδειών για κεκαλυμμένη πράξη εράνου, είναι δεσμευτική για τους επηρεαζόμενους, οι οποίοι, μετά την έκδοσή της οφείλουν να συμμορφωθούν με τις πρόνοιες του παρόντος Νόμου.