Υποχρεώσεις διοργανωτή

14.(1) Έκαστος διοργανωτής τηρεί και υποβάλλει ακριβή λογαριασμό εσόδων και εξόδων στην κατά περίπτωση αρμόδια Αρχή Αδειών, εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία λήξης του εράνου, καθώς και κατάσταση όπου καταγράφεται η πρόθεσή του για τον περαιτέρω τρόπο αξιοποίησης των εσόδων του εράνου. Ο υποβαλλόμενος λογαριασμός εσόδων και εξόδων δημοσιεύεται σε δύο (2) ημερήσιες εφημερίδες. Η κατά περίπτωση αρμόδια Αρχή Αδειών, εάν ικανοποιηθεί ότι υπάρχουν ειδικοί προς τούτο λόγοι, δύναται να παρατείνει την ανωτέρω προθεσμία.

(2) Η κατά περίπτωση αρμόδια Αρχή Αδειών έχει εξουσία να ζητήσει και ο διοργανωτής έχει υποχρέωση να προσκομίσει οποιαδήποτε στοιχεία κριθούν αναγκαία, όπως αποδείξεις εισπράξεων που έχουν εκδοθεί ή καταστάσεις τραπεζικών ή χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων για καταθέσεις που ενδεχομένως έγιναν στα πλαίσια διεξαγωγής του εράνου. Μετά την αξιολόγηση των υποβληθέντων στοιχείων από την κατά περίπτωση αρμόδια Αρχή Αδειών, αυτή υποβάλλει σχετική έκθεση στον Υπουργό, σε διάστημα ενός μηνός από την παραλαβή τους.

(3) Σε οποιοδήποτε μεταγενέστερο στάδιο, η κατά περίπτωση αρμόδια Αρχή Αδειών δύναται να ζητήσει από το διοργανωτή οποιαδήποτε πρόσθετα στοιχεία κρίνει αναγκαία, αναφορικά με τις πραγματικές δαπάνες που έγιναν ή δεν έγιναν, καθώς και τους αντίστοιχους λόγους και να υποβάλει συμπληρωματική έκθεση προς τον Υπουργό.

(4) Στην περίπτωση που διαφανεί ότι τα έσοδα από τον έρανο υπερβαίνουν τις ανάγκες για τις οποίες διεξήχθη ο έρανος, ο Υπουργός έχει εξουσία όπως ζητήσει από το διοργανωτή, σε οποιοδήποτε στάδιο κρίνει σκόπιμο, και εν πάση περιπτώσει εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους προς αυτόν, την επιστροφή του ποσού της υπέρβασης, το οποίο θα κατατίθεται στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας.