Τυπικά στοιχεία άδειας

13. Κάθε άδεια υπογράφεται από τον Πρόεδρο της κατά περίπτωση αρμόδιας Αρχής Αδειών και οποιαδήποτε έντυπα αποδείξεων ή άλλα έντυπα χρησιμοποιούνται στα πλαίσια διεξαγωγής εράνου, είναι θεωρημένα από την κατά περίπτωση αρμόδια Αρχή Αδειών.