Έγκριση χρήσης ερανιστών

12. Ο Υπουργός δύναται να εγκρίνει τη χρήση ερανιστών επ΄ αμοιβή, για σκοπούς διενέργειας οδικών ή άλλων εράνων, κατόπιν εισήγησης της κατά περίπτωση αρμόδιας Αρχής Αδειών, η οποία δεν χορηγείται αν κατά τη γνώμη της, ο σκοπός του εράνου είναι παράνομος, εικονικός ή απαράδεκτος για λόγους δημόσιας πολιτικής ή ο σκοπός του εξυπηρετείται επαρκώς από Κυβερνητική πολιτική:

Νοείται ότι στην περίπτωση ερανιστών επ’αμοιβή, η αμοιβή τους δεν μπορεί να ξεπερνά το ποσοστό του 5% επί των εισπράξεων του εράνου, ποσό που κατανέμεται εξίσου στο σύνολο των ερανιστών.