Περιπτώσεις έκδοσης άδειας διενέργειας εράνου

11.(1) Η κατά περίπτωση αρμόδια Αρχή Αδειών δύναται να χορηγεί άδεια διενέργειας εράνου για σκοπούς ανέγερσης μνημείων ή για παροχή βοήθειας πληθυσμού εντός της Κύπρου ή στο εξωτερικό, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) φυσικών ή ανθρωπογενών καταστροφών.

(β) αποκατάστασης της υγείας οικονομικά αδύνατων ατόμων, που πάσχουν από ανίατες ή δυσίατες ασθένειες ή που έχουν υποστεί βαρείες σωματικές κακώσεις ή αναπηρία.

(γ) άπορων οικογενειών, ατόμων ή ανηλίκων.

(δ) σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση που παρίσταται κοινωνική ανάγκη.

(2) Η άδεια διενέργειας εράνου που αναφέρεται στο εδάφιο (1) δύναται να περιλαμβάνει τέτοιους όρους και προϋποθέσεις, ως η κατά περίπτωση αρμόδια Αρχή Αδειών κρίνει αναγκαίο και σκόπιμο να επιβάλει, ανάλογα με την περίπτωση.