Ακύρωση της άδειας

10.(1) Η κατά περίπτωση αρμόδια Αρχή Αδειών δύναται να ακυρώσει άδεια διενέργειας εράνου στο σύνολό της ή μερικώς, ειδοποιώντας ταυτόχρονα με επιστολή της το δικαιούχο της άδειας, όταν για οποιοδήποτε λόγο οι συνθήκες υπό τις οποίες η αρχική άδεια εκδόθηκε διαφοροποιούνται κατά τρόπο που να δικαιολογείται τέτοια ακύρωση.

(2) Χωρίς να επηρεάζονται οι διατάξεις του εδαφίου (1) και σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (3), η κατά περίπτωση αρμόδια Αρχή Αδειών δύναται να ειδοποιήσει με επιστολή της για την ακύρωση της άδειας, όταν:-

(α) ο δικαιούχος της άδειας πεθάνει, καταστεί ανίκανος για διενέργεια εράνου, λόγω σωματικής ή πνευματικής αναπηρίας, ή καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης πέραν του ενός έτους.

(β) δεν διενεργείται ο έρανος μέσα στα χρονικά πλαίσια που η άδεια έχει θέσει.

(3) Η άδεια διενέργειας εράνου δύναται να ακυρωθεί από την κατά περίπτωση αρμόδια Αρχή Αδειών για τους λόγους που αναφέρονται στο εδάφιο (2), εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία που η κατά περίπτωση αρμόδια Αρχή Αδειών έλαβε γνώση.