Ανάκληση, αναστολή ή τροποποίηση της άδειας

9. Τηρουμένων των λοιπών διατάξεων του παρόντος Νόμου, η κατά περίπτωση αρμόδια Αρχή Αδειών δύναται να ανακαλεί, αναστέλλει ή τροποποιεί την άδεια διενέργειας εράνου ή οποιοδήποτε όρο έχει τεθεί σε αυτήν, εάν διαφανεί ότι παραβιάζονται οποιοιδήποτε όροι ή προϋποθέσεις που συνοδεύουν την εκδοθείσα άδεια. Σε περίπτωση ανάκλησης άδειας, απαγορεύεται η έκδοση άδειας στο ίδιο πρόσωπο στο μέλλον εκτός αν παρέλθει περίοδος δύο ετών.