Έκδοση άδειας

8.(1) Η άδεια διενέργειας εράνου δύναται να χορηγείται από την κατά περίπτωση αρμόδια Αρχή Αδειών, εφόσον κρίνει ότι πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(2) Η άδεια διενέργειας εράνου εκδίδεται με βάση τον τύπο που καθορίζεται στο Παράρτημα ΙΙ.

(3) Η κατά περίπτωση αρμόδια Αρχή Αδειών, με αιτιολογημένη απόφασή της, δύναται να απορρίψει αίτηση διενέργειας εράνου εάν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις που τίθενται στον παρόντα Νόμο ή για λόγους δημόσιας τάξης, δημόσιας ασφάλειας και/ή δημοσίου συμφέροντος.

(4) Κατά της απόφασης της κατά περίπτωση αρμόδιας Αρχής Αδειών που αναφέρεται στο εδάφιο (3), ο ενδιαφερόμενος αιτητής δύναται να ασκήσει ιεραρχική προσφυγή ενώπιον του Υπουργού, σε διάστημα δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης στον ενδιαφερόμενο αιτητή.

(5) Η άδεια που αναφέρεται στο εδάφιο (1) περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα:

(α) το όνομα και τη διεύθυνση του διοργανωτή.

(β) το σκοπό διενέργειας του εράνου.

(γ) τον τρόπο διενέργειας του εράνου.

(δ) τον τόπο διενέργειας του εράνου.

(ε) τον αριθμό των ερανιστών που θα λάβουν μέρος.

(στ) το σχήμα του εμβλήματος ή του σήματος που θα χρησιμοποιηθεί.

(η) την υποχρέωση έκδοσης απόδειξης παραλαβής από το διοργανωτή στον ερανιστή για τα χρήματα που ο ερανιστής θα παραδώσει, καθώς και από το διοργανωτή ή τον ερανιστή στον εισφορέα.

(θ) την περίοδο ισχύος της άδειας.

(6) Η άδεια που αναφέρεται στο εδάφιο (1) δύναται να χορηγείται με επιπρόσθετους ειδικούς όρους, τους οποίους η κατά περίπτωση αρμόδια Αρχή Αδειών κρίνει αναγκαίους να επιβάλει.