Τύπος αίτησης

7.(1) Η αίτηση για τη χορήγηση άδειας διενέργειας εράνου θα υποβάλλεται στην κατά περίπτωση αρμόδια Αρχή Αδειών σε ειδικό έντυπο που καθορίζεται στο Παράρτημα Ι.

(2) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του παρόντος άρθρου, ο Υπουργός δύναται, με διάταγμά του, να καθορίζει στοιχεία ή πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνει το έντυπο υποβολής αίτησης διενέργειας εράνου ή επιπρόσθετα στοιχεία ή πληροφορίες οι οποίες πρέπει να περιλαμβάνονται στο έντυπο που υποβάλλεται με βάση το εδάφιο (1).