Υποβολή αίτησης για άδεια διενέργειας εράνου

6. Πρόσωπο το οποίο επιθυμεί να διοργανώσει έρανο οφείλει να υποβάλει αίτηση στην κατά περίπτωση αρμόδια Αρχή Αδειών για τη χορήγηση άδειας διενέργειας εράνου, τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του εράνου.