Μη διενέργεια εράνου

16. Τηρουμένων των διατάξεων του Νόμου αυτού, δεν διενεργείται έρανος εκτός αν ικανοποιούνται οι απαιτήσεις του παρόντος Νόμου ως προς την έκδοση άδειας, τις διαδικασίες και τους όρους ή τις προϋποθέσεις για τη διοργάνωση και την υλοποίησή του.