Συμμετοχή προσώπων ηλικίας κάτω των 18 ετών σε έρανο

21.(1) Για τη συμμετοχή προσώπων ηλικίας μεταξύ 16 και 18 ετών, στη διενέργεια εράνου, απαιτείται η γραπτή συγκατάθεση των γονέων ή κηδεμόνων τους, η οποία κατατίθεται στην κατά περίπτωση αρμόδια Αρχή Αδειών, πριν από την ημερομηνία έναρξης του εράνου και καταχωρείται στο σχετικό Φάκελο.

(2) Κανένα πρόσωπο ηλικίας κάτω των 16 ετών δεν λαμβάνει μέρος ή δεν εμπλέκεται με οποιοδήποτε τρόπο στη διενέργεια εράνου.

(3) Πρόσωπο που υποκινεί, χωρίς τη συγκατάθεση του γονέα ή του κηδεμόνα του, άτομο ή άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών να εμπλακούν στη διενέργεια εράνου, είναι ένοχο αδικήματος, δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες ευρώ (€3.000) ή σε φυλάκιση για περίοδο που δεν υπερβαίνει το ένα έτος ή και στις δυο αυτές ποινές.