Σκοπός και πεδίο εφαρμογής

3. Σκοπός του παρόντος Νόμου είναι ο καθορισμός της διαδικασίας, των όρων και των προϋποθέσεων για τη διενέργεια εράνου, η δυνατότητα διεξαγωγής των αναγκαίων ελέγχων, καθώς και η επιβολή κυρώσεων με σκοπό τον αποκλεισμό των παράνομων και παραπλανητικών εράνων.