Αρμόδια Αρχή

4. Αρμόδια Αρχή για την εφαρμογή του παρόντος Νόμου ορίζεται ο Υπουργός Εσωτερικών.