Διοικητικό πρόστιμο

29.(1) Η κατά περίπτωση αρμόδια Αρχή Αδειών δύναται να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο σε πρόσωπο το οποίο παραβαίνει τις διατάξεις των άρθρων 17, 18 και 23, που δεν υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες ευρώ (€3.000).

(2) Κατά της απόφασης για επιβολή διοικητικού προστίμου, επιτρέπεται η άσκηση ιεραρχικής προσφυγής ενώπιον του Υπουργού, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης στον παραβάτη.

(3) Το ποσό του διοικητικού προστίμου εισπράττεται από την Αρμόδια Αρχή όταν περάσει άπρακτη η προθεσμία των εβδομήντα πέντε (75) ημερών, για άσκηση προσφυγής ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου, από την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης για επιβολή χρηματικής ποινής.

(4) Σε περίπτωση παράλειψης πληρωμής του επιβαλλόμενου από την Αρμόδια Αρχή διοικητικού προστίμου, η Αρμόδια Αρχή λαμβάνει δικαστικά μέτρα και εισπράττεται το οφειλόμενο ποσό ως αστικό χρέος οφειλόμενο στη Δημοκρατία.