Έκδοση Κανονισμών

30.(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο εκδίδει Κανονισμούς, που απαιτούνται για τη ρύθμιση οποιουδήποτε θέματος το οποίο χρήζει ή είναι δεκτικό καθορισμού και γενικά για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(2) Ειδικότερα και χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (1), οι Κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος άρθρου δύνανται να προβλέπουν για όλα ή μερικά από τα ακόλουθα θέματα:

(α) τη ρύθμιση της συμπεριφοράς των διοργανωτών και ερανιστών σχετικά με τους εράνους αυτούς.

(β) την αναγκαιότητα χρήσης σημάτων και τη ρύθμιση της χρήσης τους από τους ερανιστές και πιστοποιητικών εξουσιοδότησης και για την έκδοση, φύλαξη, παρουσίαση, επίδειξη και επιστροφή αυτών, και, ειδικότερα για την αναγκαιότητα όπως οι ερανιστές, όταν ζητείται από αστυνομικό με στολή ή και με πολιτική περιβολή, ή από οποιοδήποτε κάτοχο οικίας ή τόπου εργασίας στην οποία ή στον οποίο γίνεται επίσκεψη ή από πρόσωπο που καλείται να εισφέρει στον έρανο να παρουσιάζουν τα πιστοποιητικά εξουσιοδότησής τους.

(γ) την αυθεντικότητα των πιστοποιητικών εξουσιοδότησης τα οποία μπορεί να είναι κοινά για όλους τους εράνους, με ανάγλυφη σφραγίδα της Δημοκρατίας και για την ευκρινή ένδειξη πάνω στα εμβλήματα του σκοπού του εράνου.

(δ) την αναγκαιότητα της έκδοσης αποδείξεων σε σχέση με χρήματα που εισπράττονται.

(ε) την αναγκαιότητα όπως οι διοργανωτές εράνων δίνουν και/ή δημοσιεύουν αληθείς λογαριασμούς για όλα τα χρήματα που εισπράττονται και πληρώνονται, καθώς και για τον τρόπο και την ακολουθητέα διαδικασία ελέγχου των εισπραχθέντων και δαπανηθέντων χρηματικών ποσών.

(στ) την απαγόρευση σε πρόσωπα που είναι ηλικίας κάτω από την ηλικία που καθορίζεται για να ενεργούν ως ερανιστές και σε άλλα πρόσωπα από του να υποκινούν ή να επιτρέπουν σε αυτά να ενεργούν, ως ερανιστές.

(η) την απαγόρευση εισόδου ερανιστών σε οικίες ή για τη ρύθμιση της εισόδου ερανιστών σε τόπο εργασίας.

(θ) την αναγκαιότητα παροχής από τον αδειούχο στον κατά περίπτωση Πρόεδρο της Αρχής Αδειών των πληροφοριών που απαιτούνται σε σχέση με το σκοπό, τα έξοδα, τα έσοδα και τη διάθεση των εσόδων των εράνων και όπως οι πληροφορίες αυτές αποδεικνύονται και επιβεβαιώνονται με τέτοιο τρόπο, όπως δύναται να καθοριστεί.

(3) Πρόσωπο το οποίο παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με τις διατάξεις οποιουδήποτε Κανονισμού που εκδίδεται βάσει του Νόμου αυτού ή με οποιοδήποτε όρο που επιβάλλεται σε οποιαδήποτε άδεια που χορηγήθηκε από την κατά περίπτωση αρμόδια Αρχή Αδειών είναι ένοχο αδικήματος, δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.